การบ้าน(ple_IT145)

การบ้าน(การรายงาน_ple_IT145)

กลุ่มที่ 1
KM  ของคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จะทำการจัดการความรู้  เกี่ยวกับคณะแพทย์  ประกอบด้วย
-  สาร  และวิสัยทัศน์
-  ส่วนของเมนู  การจัดการความรู้  ซึ่งประกอบด้วย
   คณะแพทย์
   หน้าหลัก
   Web  Board
  Celender
  Best Practice
  บทความ
   E-learning
   การรายงานการประชุม
-  บุคคลที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นแพทย์  ฉะนั้นความรู้จึงมักเป็นความรู้ทางการแพทย์  และชุมชนสัมพันธ์

กลุ่มที่ 2
การจัดการความรู้ของ TRUE
-  เป็นการทำงานเกี่ยวกับระบบสื่อสาร  โดยมีวิสัยทัศน์คือ  การเป็นผู้บริการทางด้านการสื่อสาร  โดยเน้นลูกค้าเป็นหลัก
-  เป็น  KM  ที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างพนักงาน  รวมทั้งมีการนำเสนอข้อมูลขององค์กรที่ชัดเจน

กลุ่มที่ 3
การจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตร
มีขั้นตอน  3  ขั้นตอน  ดังนี้
1.  ขั้นตอนการเตรียมการ
2.  ดำเนินงาน
3.  ขั้นตอนการติดต่อ  และประเมินผล

กลุ่มที่ 4
Cementhai
อุดมการณ์  มีดังนี้
1.  ตั้งมั่นในความเป็นธรรม
2.  มุ่งมั่นความเป็นเลิศ
3.  เชื่อมั่นในคุณค่าของคน
4.  เชื่อมั่นในความรับผิดชอบ

กลุ่มที่ 5
Toyota
ใช้หลักการ  ดังนี้
-  พัฒนาตนเองแบบตลอดเวลา
-  มีการวิเคราะห์ทุกกระบวนการ
-  ฯลฯ

กลุ่มที่ 6
Gotoknow.org
-  เป็น  Web Site  ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนความรู้  ซึ่งขั้นแรกจะต้องมีการสมัครสมาชิกก่อน  เป็นการเล่าประสบการณ์แห่งความสำเร็จถ่ายทอดผ่านทาง  บล็อก

กลุ่มที่ 7
.ส.ค.ส
การจัดการความรู้  มีดังนี้
-  สนับสนุน
-  จัดแบ่งงาน
-  กำหนดโจทย์และตีโจทย์
-  แบ่งกลุ่มทำงาน
-  มีการเล่าเรื่องตามประเด็นและสรุป
-  นำความรู้ทั้งหมดมารวบรวม
-  นำข้อมูลย่อยจัดเข้ากลุ่มใหญ่
-  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
-  จัดเวลาทำงานให้เหมาะสม
-  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นประจำโดยบล็อก

กลุ่มที่ 8
ไม้เรียง
           ไม้เรียง  คือ ตำบลหนึ่งใน อ.ขวาง จ.นครศรีธรมราช  ปัญหาของชาวไม้เรียง คือ ไม่สามารถกำหนดราคายางพาราได้เนื่องจากการขายยางพาราไม่มีการกำหนดราคาไว้ตายตัว
            มหาวิทยาลัยชีวิตไม้เรียง  มีการเรียนการสอนหลายสาขาด้วยกัน  การเรียนของมหาวิทยาลัยชีวิต คือ มีการเรียนรู้ร่วมกัน มีการแชรืความรู้ร่วมกัน จะศึกษางานและพัฒนางานภายในชุมชนไม้เรียงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กลุ่มที่  9
กรมอนามัย
            มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลทั้งองค์กร และสืบทอดข้อมูล มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน  เพื่อส่งเสริมทางด้านสุขภาพ  ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
            การจัดการองค์กร  คือ 
            - ฐานความรู้
            - เครื่องมือในการสื่อสาร
            - เวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมสุขภาพ

กลุ่มที่  10
โรงเรียนชาวนา
            เกิดจากการรวมตัวของชาวนาในจ.สุพรรณบุรี  หลักสูตรมุ่งเน้นการทำนาไม่ใช้สารเคมี และการกำจัดศัตรูพืช โดยการใช้สมุนไพรต่าง ๆ
            กระบวนการสำคัญของการจัดการความรู้ของโรงเรียนชาวนา
           - เวทีชาวบ้าน
           - เวทีวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ
           - เวทีอื่น ๆ คือ ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ของชาวนา

กลุ่มที่ 11
โรงพยาบาลศิริราช
            การจัดการความรู้ของโรงพยาบาลศิริราช  จะเน้นเรื่องของแผนปฏิบัติการ เพื่อสร้างระบบเครือข่ายของระบบความรู้  โดยมีเครือข่ายของหน่วยงานศิริราชเองและเครือข่ายของหน่วยงานอื่น เป็นการพัฒนาการจัดการความรู้ให้ทันกับองค์กรอื่น

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบ้านความเห็น (0)