หลักบริหาร 4M

       - Man

       - Money

       - Material

       - Management

4M อาจใช้ได้กับการบริหารทั่วๆไป  แต่สำหรับการเลี้ยงผึ้งต้องเพิ่ม Environment กับ Market เข้าไปด้วย