ส.อมก.สำนักงานอธิการบดี
ส.อมก.สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ............


กระบวนการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ..........

กระบวนการในการตรากฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  มาตรา  92  บัญญัติว่า  “ร่างพระราชบัญญัติจะตราขึ้นเป็นกฎหมายได้ก็แต่โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา”   ซึ่งมาตรา  90  บัญญัติว่า  “รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา”  ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว  ให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัติจากรัฐสภาเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย  และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้  ตามมาตรา  93
             การเสนอร่างพระราชบัญญัติเพื่อตราขึ้นเป็นกฎหมายนั้น  มีขั้นตอน ดังนี้
            1.คณะรัฐมนตรี หรือ ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 50,000 คนขึ้นไป หรือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เสนอร่างพระราชบัญญัติต่อสภาผู้แทนราษฎร  ตามมาตรา 172  ซึ่งบัญญัติว่า  การเสนอร่างพระราชบัญญัติให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรก่อน 
            2. เมื่อสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอตาม ข้อ 1  และลงมติให้ความเห็นชอบแล้ว  สภาผู้แทนราษฎรจึงเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อวุฒิสภาตามมาตรา174  ซึ่งบัญญัติว่า เมื่อสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอตามมาตรา172 และลงมติเห็นชอบแล้วให้สภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อวุฒิสภา
           3. ชั้นการพิจารณาของวุฒิสภา  เมื่อวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสร็จแล้ว 
                3.1 ถ้าวุฒิสภาเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติที่เสนอมาตามข้อ 2  มาตรา175 วรรคหนึ่ง (1)  ให้ดำเนินการต่อไปตามมาตรา  93
                3.2 ถ้าวุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วยให้ยับยั้ง และส่งกลับคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร ตามมาตรา175 วรรคหนึ่ง (2)  ในกรณีนี้มาตรา 176 บัญญัติว่า ร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้นั้นสภาผู้แทนราษฎรสามารถยกร่างขึ้นพิจารณาใหม่ได้ก็ต่อเมื่อ 180วันล่วงพ้นไปแล้วแต่ถ้าร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้นั้นเป็นพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน สภาผู้แทนราษฎรสามารถยกร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันที  ถ้าสภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยันร่างพระราชบัญญัตินั้นด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา  ให้ดำเนินการต่อไปตามมาตรา  93 
              3.3 ถ้าวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติ ตามมาตรา 175  วรรคหนึ่ง  (3) ซึ่งบัญญัติว่า  เมื่อวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสร็จแล้ว  ถ้าแก้ไขเพิ่มเติมให้ส่งร่างที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นไปยังสภาผู้แทนราษฎร 
                    3.3.1ถ้าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมให้ดำเนินการต่อไปตาม    มาตรา  93
                    3.3.2  ถ้าเป็นกรณีอื่น มาตรา 175วรรคหนึ่ง(3) บัญญัติว่า  ให้แต่ละสภาตั้งบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ  มีจำนวนเท่ากันตามที่สภาผู้แทนราษฎรกำหนด  ประกอบเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  และให้คณะกรรมาธิการร่วมรายงานและเสนอร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้วต่อสภาทั้งสอง
                            3.3.2.1 ถ้าสภาทั้งสองต่างเห็นชอบด้วยร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้ว  ให้ดำเนินการต่อไปตามมาตรา  93 
                            3.3.2.2 ถ้าสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วยร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้ว  ก็ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัติไว้ก่อน   ตามมาตรา175 วรรคหนึ่ง (3)  ในกรณีนี้มาตรา 176 บัญญัติว่า ร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้นั้นสภาผู้แทนราษฎรสามารถยกร่างขึ้นพิจารณาใหม่ได้ก็ต่อเมื่อ 180วันล่วงพ้นไปแล้วแต่ถ้าร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้นั้นเป็นพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน สภาผู้แทนราษฎรสามารถยกร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันที  ถ้าสภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยันร่างเดิมตามข้อ 1   หรือร่างที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณา  ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ให้ดำเนินการต่อไปตามมาตรา  93 ถ้าสภาผู้แทนราษฎรลงมติให้ความเห็นชอบคะแนนเสียงไม่เกินกึ่งหนึ่ง ร่างพระราชบัญญัตินี้ก็จะตกไป 
               กระบวนการในการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้นคณะรัฐมนตรีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อสภาผู้แทนราษฎรตามข้อ 1  สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วเสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้วุฒิสภาพิจารณาตามข้อ 2 เมื่อวุฒิสภาพิจารณาแล้วตามข้อ 3 ได้มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามข้อ 3.3  และได้ส่งร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่แก้ไขนั้นกลับมาให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา  จึงได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันตามข้อ 3.3.2   คณะกรรมาธิการร่วมรายงานและเสนอร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้วต่อสภาทั้งสอง ขณะนี้ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในขั้นที่ 3.3.2.2 คือ วุฒิสภามีมติไม่ให้ความเห็นชอบด้วยร่างที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณา  แต่สภาผู้แทนราษฎรยังไม่ได้พิจารณาลงมติว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่ ซึ่งในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ความเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณา สภาผู้แทนราษฎรก็สามารถที่จะลงมติเพื่อยืนยันตามร่างนั้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงจะถือว่าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้นได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา  และดำเนินการตามมาตรา 93 ต่อไป  และในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรไม่ให้ความเห็นชอบกับร่างที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณา สภาผู้แทนราษฎรก็สามารถที่จะลงมติเพื่อยืนยันตามร่างพระราชบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงจะถือว่าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้นได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา  และดำเนินการตามมาตรา 93 ต่อไปคือ  นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัติจากรัฐสภาเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย  และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้                                                                               

                                                                        นางสาวจิณห์จุฑาดา  ชินธนาชัยโรจน์
                                                                              นางเพียงเพ็ญ     ภาคอุทัย
                                                                                        9  ธันวาคม 2548

หมายเลขบันทึก: 14905เขียนเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2006 15:29 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 14:24 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี