KM ที่ขาดพลังในการขับเคลื่อน (3)

ขอคิดดังๆ " กำลังติดกับดักทางวัฒนธรรม "

              ในการพัฒนาระบบราชการ  เมื่อย่างเข้าขวบปีที่ ทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้มุ่งเน้นที่องคาพยพที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลงก็คือการเพิ่มขีดสมรรถนะขององค์กรและการเพิ่มขีดสมรรถนะของข้าราชการ    โดยให้น้ำหนักในการประเมินผล ในมิติที่ การพัฒนาองค์กร มากยิ่งขึ้น     ซึ่งน่าจะทำให้การเปลี่ยนแปลง ทั้ง 3 ประเด็นคือ การบริหารการเปลี่ยนแปลง  
(การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงและการนำไปสู่ปฏิบัติ)          การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ(ระบบ ICT)     การจัดการความรู้(Knowledge Management)   ของส่วนราชการต่างๆมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น              

             ในประเด็นการจัดการความรู้   ที่ผมได้ตั้งข้อสังเกตข้อที่ 2ในบันทึกฉบับแรก ว่า    วัฒนธรรมองค์กรแบบราชการสอดคล้องกับวัฒนธรรมการจัดการความรู้(การแลกเปลี่ยนเรียนรู้)หรือไม่  “คงต้องขอขยายความคิดดังกล่าวโดยการคิดดังๆในประเด็นนี้     เพราะเชื่อว่าน่าจะต้องมีคำถามกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นว่า    วัฒนธรรมองค์กรแบบราชการที่ไม่น่าจะสอดคล้องกับวัฒนธรรมการจัดการความรู้(การแลกเปลี่ยนเรียนรู้)   แล้ววัฒนธรรมแบบนี้  จะสามารถขับเคลื่อนองค์กร(หน่วยงานราชการ)ไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ( LO !) ได้อย่างไร     
            วัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งที่ยั่งรากลงลึกในองค์กรเป็นวิถีชีวิตขององค์กร   ผ่านกระบวนการพัฒนาและเติบใหญ่จากวิธีปฏิบัติงานประจำจนกลายเป็นวัฒนธรรม   เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงยาก(แต่ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงไม่ได้)  โดยการเปลี่ยนแปลงจะต้องมุ่งการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในระดับปัจเจกบุคคล  โดยการนำของผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีวิสัยทัศน์  การเปลี่ยนแปลงที่มุ่งลงถึงระดับนี้ย่อมจะต้องใช้เวลา  และมีความอดทนอย่างยิ่ง   เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนร่วมกัน   ก็อยากจะให้ไปอ่านงานของอาจารย์ดร.ประพนธ์  ผาสุกยืด  2 บันทึก คือ
1.    ในบันทึกเรื่อง    “  ทำ KM เพื่อให้ "สอบผ่าน" หรือต้องการเป็น "LO"  !      โดย ดร .ประพนธ์  ผาสุกยืด   สนใจไปที่   
http://gotoknow.org/archive/2006/01/12/17/21/52/e12042
2.     ในบันทึกเรื่อง    พอกันที CKO  หน่วยงานราชการ !  โดย
ดร .ประพนธ์  ผาสุกยืด    สนใจไปที่   
http://gotoknow.org/archive/2006/02/07/21/40/00/e14691

               ด้วยเหตุผลดังกล่าว   จึงต้องคิดดังๆอีกครั้งว่า      การจัดการความรู้ภาคราชการ V.2549 ที่ทุกส่วนราชการกำลังทำนั้น  กำลังติดกับดักทางปัญญาและกับดักทางวัฒนธรรมหรือไม่และกำลังจะเป็นKMที่ขาดพลังในการขับเคลื่อนต่อไป                                                 พรสกล    ศรีโต
                                                       9/2/2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-KM-memoryความเห็น (0)