แนวทางพัฒนานักจัดการความรู้

ทำงานเชื่อมโยงให้เนียนเข้าไปในเนื้องานของตนเองเพื่อบูรณาการงบประมาณจาก 5 ฐานการจัดการให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

ข้อหารือ แนวทางพัฒนา นักจัดการความรู้

โครงการจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร

โดย คณะทำงานทางวิชาการด้านการจัดการความรู้ (KM)

 

การพัฒนาคุณอำนวย

 1. กระบวนการคัดเลือก
 2. ใบสมัคร (ประวัติ ความสนใจ ประสบการณ์การทำงาน ฯลฯ)

 3. กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเป็นนักจัดการความรู้ (คุณอำนวย)
 4. -ทีมวิทยากร

  -หลักสูตร (เรียนรู้จากงาน ความรู้/ทักษะที่ต้องเพิ่มเติม)

 5. งบประมาณการจัดการ

การพัฒนาคุณเอื้อระดับอำเภอและตำบล

 1. กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเป็นนักจัดการความรู้ (คุณอื้อ)
 2. -ทีมวิทยากร

  -หลักสูตร (เรียนรู้จากงาน ความรู้/ทักษะที่ต้องเพิ่มเติม)

 3. งบประมาณการจัดการ

 

การพัฒนาคุณเอื้อระดับจังหวัด

 1. กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเป็นนักจัดการความรู้ (คุณเอื้อ)
 2. -ทีมวิทยากร

  -หลักสูตร (เรียนรู้จากงาน ความรู้/ทักษะที่ต้องเพิ่มเติม)

 3. งบประมาณการจัดการ

 

1) การสรรหาและคัดเลือกคุณอำนวย ตำบลละ 3 คน จำนวน 495 คน

พัฒนาเป็นนักจัดการความรู้ระดับตำบล จำนวน 165 ตำบล

หมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 400 หมู่บ้าน

จัดการเรียนรู้แกนนำหมู่บ้าน ๆละ 8 คน จำนวน 3,200 คน

ร่วมกับครัวเรือน/บุคคลเป้าหมายหมู่บ้านละ 64 คน จำนวน 25,600 คน

2) คุณเอื้อตำบล ๆละ 2 คน 165 ตำบล จำนวน 330 คน

3) คุณเอื้ออำเภอ ๆละ 8 คน 23 อำเภอ/กิ่งอำเภอ จำนวน 184 คน

4) คุณเอื้อจังหวัด จำนวน 44 คน

แนวคิดการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักจัดการความรู้ (คุณอำนวย)

การคัดเลือกคุณอำนวยจะรับสมัคร ผู้สนใจจากภาคีสนับสนุนในพื้นที่ ตำบลละ 3 คน เพื่อพัฒนาเป็น นักจัดการความรู้ ระดับตำบล ทำหน้าที่จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับแกนนำ หมู่บ้านๆละ 8 คนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย (คุณกิจ)จำนวนหมู่บ้านละ 64 คน โดยทำงานเชื่อมโยงให้เนียนเข้าไปในเนื้องานของตนเองเพื่อบูรณาการงบประมาณจาก 5 ฐานการจัดการให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ ความเข้มแข็งของชุมชน แก้ปัญหาสังคม และความยากจนอย่างยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯและวิสัยทัศน์เมืองนครโดยจัดการความรู้เรื่องทุนครัวเรือน /ชุมชน และใช้คลังความรู้ ขุมความรู้เรื่องกองทุนสวัสดิการชุมชน สถาบันการเงินชุมชน เกษตรอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังรูป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#แก้จนเมืองนคร

หมายเลขบันทึก: 14910, เขียน: 09 Feb 2006 @ 15:54 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)