เตรียมการ ลปรร กับ โตโยต้า

 ตามที่เครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยจะไปเยี่ยมชมเพื่อ "เรียนรู้จาก โตโยต้า" ในวันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๙ ผมได้รับ E-Newsletter จาก กพร ซึ่งมีการรายงานการเข้าดูงาน ของ อ.ก.พ.ร เป็นแนวทางในการเตรียมตัวไปดูงานครับ กรุณา"คลิก" (อ่านรายละเอียด)

  สรุป แนวคิด “วิถีแห่งโตโยต้า” หรือ The Toyota Way หมายถึง ปรัชญาการทำงาน พฤติกรรมนิยม และวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรการปลูกฝังจนให้กลายเป็น DNA ของพนักงานทุกคน มีหัวใจสำคัญ 5 ประการ ได้แก่

     1. ความท้าทาย (Challenge)
    2. ไคเซ็น (Kaizen)
    3. เก็นจิ เก็นบุตซึ (Genchi Genbutsu)
    4. การยอมรับนับถือ (Respect)
    5. การทำงานเป็นทีม (Teamwork)

 

JJ