โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง ปี 2550

โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง ปี 2550
วันที่  22  พฤษภาคม  2550  ข้าพเจ้านางมานี  มากอินทร์  นวส.การเกษตร  6ว  ได้จัดองค์ความรู้กลุ่มศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง  มีชาวบ้านเข้าร่วมรับฟัง  จำนวน  20  คน  ได้พูดเรื่องการเพาะเห็ดภูฐาน  โดยมีนายวีระวงศ์  หล่อพันธ์  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  1  ตำบลสาคู อำเภอพระแสง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ซึ่งเป็นผู้มีความชำนาญพิเศษ  ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรื่องเห็ดภูฐาน  เสนอแนะ  การเพาะเห็ด  การทำโรงเรือน  การให้น้ำ  และการเก็บเกี่ยว  ซึ่งมีชาวบ้านซักถาม  และสนใจ  จำนวน  10  ราย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวส.ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

อยากไปดูโรงเพาะเห็ดจริง ๆ ในบริเวณต.สินเจริญ อ.พระแสง มีไหมครับ