PowerPoint File การบรรยาย "โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเป็น CKO, KF" รุ่นที่ 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549

         PowerPoint File
         บรรยาย โดย ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

         PowerPoint File
         บรรยาย โดย รศ.มาลินี ธนารุณ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

         วิบูลย์ วัฒนาธร