แผนการปฏิบัติงาน

วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
                                                                                                                        แผนการปฏิบัติงานของวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่  6  ตุลาคม  2548 - 31  มีนาคม  2549
ลำดับ
กิจกรรม
วันที่
สถานที่
งบประมาณ
หมายเหตุ
ดำเนินการ
(บาท)
1
รับนโยบาย สอศ. , ศสส. ตะวันออก อศจ.ฉะเชิงเทรา
28  พ.ย.  48
อศจ.ฉะเชิงเทรา
-
 
2
รับคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ ศตจ. อศจ.ฉะเชิงเทราและตั้งศูนย์ ศตจ.ระดับวิทยาลัยฯ
10  ต.ค.  48
อศจ. ฉะเชิงเทรา
งบ อศจ. 50,000
 
 
 
13  ธ.ค.  48
วท.เทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
 
 
3
ร่วมประชุมวิทยาลัยฯ  ใน อศจ.ฉะเชิงเทราทำ Action plan  ร่วมปรับแผนปฏิบัติการ อศจ.ฉะเชิงเทรา
6  ธ.ค.  48
วท.เทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)
-
งปม. 1,637,500  บาท
 
 
10  ม.ค.  49
วท.เทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)
-
งปม. 2,817,500  บาท
4
หากลุ่มเป้าหมายโดยใช้กระบวนการ KM จากผู้ลงทะเบียนความยากจนในพื้นที่ (45คน)
3,5,10 และ17 ธ.ค.48
ต.พิมพา            15     คน
10,000
คณะกรรมการดำเนินงานหากลุ่มเป้าหมาย   โดยขบวนการ KM
 
 
 
ต.หนองจอก     10     คน
 
 
 
 
 
ต.ท่าสะอ้าน      10     คน
 
 
 
 
 
ต.เขาดิน           10     คน 
 
 
 
 
 
รวม                   45     คน
 
 
5
รายงานข้อมูลตามข้อ 4  ให้ อศจ.ฉะเชิงเทรา
9  ธ.ค.  48
สำนักงาน อศจ.ฉะเชิงเทรา
-
คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผล
 
 
 
วท.เทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)
 
ของวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
6
วิทยาลัยฯ ในอศจ. ส่งบุคลากรเข้าอบรม KM ระดับวิทยาลัยฯ
12 - 15  ธ.ค.  48
โรงแรมชลพฤกษ์ จ.นครนายก
2,490
นายวิทยา   อินสว่าง   (เข้ารับการอบรม)
7
วิทยาลัยฯ เริ่มดำเนินการพัฒนาอาชีพและใช้กระบวนการ KM  ไม่จำเป็นต้องสอนเอง
1  ธ.ค.  48
 
 
 
 
อาจใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมด้วย
31  มี.ค.  49
 
 
 
 
ในบางอาชีพ การพัฒนาอาชีพ โดยใช้กระบวนการ KM 3 กลุ่มอาชีพ
 
 
 
 
 
7.1 กลุ่มประชาชนผู้ด้อยโอกาส  ต.พิมพา
13-17 ก.พ. 49
ม.1 - ม.4  ต.พิมพา
60,000
เป้าหมาย  15  คน
 
7.2 กลุ่มประชาชนผู้ด้อยโอกาส  ต.หนองจอก
20-24 กพ. 49
ม.1 - ม.9  ต.หนองจอก
40,000
เป้าหมาย  10  คน
 
7.3 กลุ่มประชาชนผู้ด้อยโอกาส  ต.ท่าสะอ้าน
27,28 กพ. -3 มี.ค. 49
ม.1 - ม.8  ต.ท่าสะอ้าน
40,000
เป้าหมาย  10  คน
 
7.4 กลุ่มประชาชนผู้ด้อยโอกาส  ต.เขาดิน
6 - 10 มี.ค.  49
ม.1 - ม.7  ต.เขาดิน
40,000
เป้าหมาย  10  คน
8
รายงานผลการดำเนินงานต่อเนื่อง
2  สัปดาห์/ครั้ง
วท.เทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)
2,000
คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผล
 
 
 
 
 
ของวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
9
รับการนิเทศติดตามผล จาก ศสส.ตะวันออก
30  ม.ค.  49
อศจ.ฉะเชิงเทรา
งบ อศจ. 20,000
 
 
 
 
วท.เทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)
 
 
10
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ระดับ อศจ. ครั้งที่ 1
19  ม.ค.  49
ปราจีนบุรี
งบ อศจ. 150,000
คณะกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ของ อศจ.ฉะเชิงเทรา
 
 
 
 
 
 
11
จัดถนนสายอาชีพ  ครั้งที่  1
ก.พ.  49
อำเภอพนนสารคาม
งบ อศจ. 200,000
คณะกรรมการถนนสายอาชีพ
12
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM  ระดับ อศจ.  ครั้งที่  2
9  มี.ค.  49
โรงแรมแกรนด์ ฯ
งบ อศจ. 250,000
คณะกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ของ อศจ.ฉะเชิงเทรา
 
 
 
จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
 
13
เข้าร่วมงานถนนอาชีพครั้งที่  2
16 - 17 มี.ค.  49
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
งบ อศจ. 200,000
คณะกรรมการถนนสายอาชีพ
 
 
 
 
 
ของวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
14
เริ่มและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ C.poors ของวิทยาลัยฯ
27 - 28  มี.ค.  49
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
งบ อศจ. 20,000
คณะกรรมการประเมินและติดตามผล
 
 
 
 
 
ของวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
15
ส่งสรุปผลการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ ให้ อศจ.ฉะเชิงเทรา
29 - 30  มี.ค.  49
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
งบ อศจ. 20,000
คณะกรรมการประเมินและติดตามผล
 
 
 
 
 
ของวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
16
กำกับนิเทศติดตามผลการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ
1  ธ.ค.  48 -
 กลุ่มประชาชนผู้ด้อยโอกาส
งบ อศจ. 50,000
คณะกรรมการประเมินและติดตามผล
 
 
30  มี.ค.  49
ต.พิมพา 
 
ของวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
 
 
 
ต.หนองจอก 
 
 
 
 
 
ต.ท่าสะอ้าน
 
 
 
 
 
ต.เขาดิน
 
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แผนการปฏิบัติงานของวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 14617, เขียน: 07 Feb 2006 @ 10:59 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 21:57 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)