แผนการปฏิบัติงาน

วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
                                                            แผนการปฏิบัติงานของวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 6 ตุลาคม 2548 - 31 มีนาคม 2549
ลำดับ
กิจกรรม
วันที่
สถานที่
งบประมาณ
หมายเหตุ
ดำเนินการ
(บาท)
1
รับนโยบาย สอศ. , ศสส. ตะวันออก อศจ.ฉะเชิงเทรา
28 พ.ย. 48
อศจ.ฉะเชิงเทรา
-
 
2
รับคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ ศตจ. อศจ.ฉะเชิงเทราและตั้งศูนย์ ศตจ.ระดับวิทยาลัยฯ
10 ต.ค. 48
อศจ. ฉะเชิงเทรา
งบ อศจ. 50,000
 
 
 
13 ธ.ค. 48
วท.เทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
 
 
3
ร่วมประชุมวิทยาลัยฯ ใน อศจ.ฉะเชิงเทราทำ Action plan ร่วมปรับแผนปฏิบัติการ อศจ.ฉะเชิงเทรา
6 ธ.ค. 48
วท.เทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)
-
งปม. 1,637,500 บาท
 
 
10 ม.ค. 49
วท.เทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)
-
งปม. 2,817,500 บาท
4
หากลุ่มเป้าหมายโดยใช้กระบวนการ KM จากผู้ลงทะเบียนความยากจนในพื้นที่ (45คน)
3,5,10 และ17 ธ.ค.48
ต.พิมพา      15   คน
10,000
คณะกรรมการดำเนินงานหากลุ่มเป้าหมาย  โดยขบวนการ KM
 
 
 
ต.หนองจอก   10   คน
 
 
 
 
 
ต.ท่าสะอ้าน   10   คน
 
 
 
 
 
ต.เขาดิน      10   คน 
 
 
 
 
 
รวม          45   คน
 
 
5
รายงานข้อมูลตามข้อ 4 ให้ อศจ.ฉะเชิงเทรา
9 ธ.ค. 48
สำนักงาน อศจ.ฉะเชิงเทรา
-
คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผล
 
 
 
วท.เทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)
 
ของวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
6
วิทยาลัยฯ ในอศจ. ส่งบุคลากรเข้าอบรม KM ระดับวิทยาลัยฯ
12 - 15 ธ.ค. 48
โรงแรมชลพฤกษ์ จ.นครนายก
2,490
นายวิทยา  อินสว่าง  (เข้ารับการอบรม)
7
วิทยาลัยฯ เริ่มดำเนินการพัฒนาอาชีพและใช้กระบวนการ KM ไม่จำเป็นต้องสอนเอง
1 ธ.ค. 48
 
 
 
 
อาจใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมด้วย
31 มี.ค. 49
 
 
 
 
ในบางอาชีพ การพัฒนาอาชีพ โดยใช้กระบวนการ KM 3 กลุ่มอาชีพ
 
 
 
 
 
7.1 กลุ่มประชาชนผู้ด้อยโอกาส ต.พิมพา
13-17 ก.พ. 49
ม.1 - ม.4 ต.พิมพา
60,000
เป้าหมาย 15 คน
 
7.2 กลุ่มประชาชนผู้ด้อยโอกาส ต.หนองจอก
20-24 กพ. 49
ม.1 - ม.9 ต.หนองจอก
40,000
เป้าหมาย 10 คน
 
7.3 กลุ่มประชาชนผู้ด้อยโอกาส ต.ท่าสะอ้าน
27,28 กพ. -3 มี.ค. 49
ม.1 - ม.8 ต.ท่าสะอ้าน
40,000
เป้าหมาย 10 คน
 
7.4 กลุ่มประชาชนผู้ด้อยโอกาส ต.เขาดิน
6 - 10 มี.ค. 49
ม.1 - ม.7 ต.เขาดิน
40,000
เป้าหมาย 10 คน
8
รายงานผลการดำเนินงานต่อเนื่อง
2 สัปดาห์/ครั้ง
วท.เทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)
2,000
คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผล
 
 
 
 
 
ของวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
9
รับการนิเทศติดตามผล จาก ศสส.ตะวันออก
30 ม.ค. 49
อศจ.ฉะเชิงเทรา
งบ อศจ. 20,000
 
 
 
 
วท.เทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)
 
 
10
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ระดับ อศจ. ครั้งที่ 1
19 ม.ค. 49
ปราจีนบุรี
งบ อศจ. 150,000
คณะกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของ อศจ.ฉะเชิงเทรา
 
 
 
 
 
 
11
จัดถนนสายอาชีพ ครั้งที่ 1
ก.พ. 49
อำเภอพนนสารคาม
งบ อศจ. 200,000
คณะกรรมการถนนสายอาชีพ
12
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ระดับ อศจ. ครั้งที่ 2
9 มี.ค. 49
โรงแรมแกรนด์ ฯ
งบ อศจ. 250,000
คณะกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของ อศจ.ฉะเชิงเทรา
 
 
 
จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
 
13
เข้าร่วมงานถนนอาชีพครั้งที่ 2
16 - 17 มี.ค. 49
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
งบ อศจ. 200,000
คณะกรรมการถนนสายอาชีพ
 
 
 
 
 
ของวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
14
เริ่มและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ C.poors ของวิทยาลัยฯ
27 - 28 มี.ค. 49
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
งบ อศจ. 20,000
คณะกรรมการประเมินและติดตามผล
 
 
 
 
 
ของวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
15
ส่งสรุปผลการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ ให้ อศจ.ฉะเชิงเทรา
29 - 30 มี.ค. 49
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
งบ อศจ. 20,000
คณะกรรมการประเมินและติดตามผล
 
 
 
 
 
ของวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
16
กำกับนิเทศติดตามผลการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ
1 ธ.ค. 48 -
 กลุ่มประชาชนผู้ด้อยโอกาส
งบ อศจ. 50,000
คณะกรรมการประเมินและติดตามผล
 
 
30 มี.ค. 49
ต.พิมพา 
 
ของวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
 
 
 
ต.หนองจอก 
 
 
 
 
 
ต.ท่าสะอ้าน
 
 
 
 
 
ต.เขาดิน
 
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แผนการปฏิบัติงานของวิทยาลัยการอาชีพบางปะกงความเห็น (0)