จากที่ไม่ได้เขียนบันทึกเกี่ยวกับการจัดการความรู้ภาคราชการ  มาประมาณ 3-4 เดือน        หลังจากที่ในแวดวงการพัฒนาระบบราชการในภาพรวมได้มีการชะลอการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลบางประการ  ทำให้หลายคนรู้สึกว่าพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงระบบราชการลดน้อยลงไป    ถึงแม้ว่าจะเกิดปรากฏการณ์ดังกล่าว   แต่ในระดับปฏิบัติการอย่างน้อยก็ได้เห็นความพยายามในการปรับกลยุทธ์และมีนวัตกรรมทางการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นในภาคราชการและเข้าใจว่าหลังจากที่กลไกการเปลี่ยนแปลงในแวดวงการพัฒนาระบบราชการมีความชัดเจนขึ้น น่าจะมีพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้น 
             ในปีงบประมาณ 2549  ในมิติที่ 4  การพัฒนาองค์กร  การเปลี่ยนแปลงของส่วนราชการต่างๆมีความก้าวหน้าอย่างยิ่ง  ทั้ง 3 ประเด็น คือ   การบริหารการเปลี่ยนแปลง(การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงและการนำไปสู่การปฏิบัติ)       การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ(ระบบ ICT )          แต่ในประเด็นสุดท้ายการจัดการความรู้(Knowledge Management) ที่เริ่มจากการจัดทำแผนการจัดการความรู้ ฉบับปี 2549 (ซึ่งไม่แน่ใจว่ามีความแตกต่างจากการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ในปี2547อย่างไร) ก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้  อยากจะขอคิดดังๆในวันนี้  โดยอยากจะขอตั้งข้อสังเกตดังนี้
1.    ระบบการคิดแบบระบบราชการสามารถขับเคลื่อนการจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
2.    วัฒนธรรมองค์กรแบบราชการสอดคล้องกับวัฒนธรรมการจัดการความรู้(การแลกเปลี่ยนเรียนรู้)หรือไม่
3.    การจัดการความรู้ของส่วนราชการต่างๆ (ทั้งกรมและจังหวัดรวมถึงส่วนราชการแบบอื่นๆมากกว่า   200 ส่วนราชการ) ควรจะใช้คู่มือการจัดทำแผนการจัดความรู้แบบ Topdown in one Book หรือควรจะเป็นแบบ  Taylor Made
4.    การเชื่อมโยงเกี่ยวข้องของทั้ง 3 ประเด็นในมิติที่ 4 ( การจัดการความรู้  การบริหารการเปลี่ยนแปลงตามBlueprint for Change     การพัฒนาระบบ ICT) จะดำเนินการอย่างไร
      ที่จำเป็นต้องขอคิดดังๆวันนี้อีกครั้ง เพราะกำลังรู้สึกว่า  การจัดการความรู้ภาคราชการ V.2549 ที่ทุกส่วนราชการกำลังทำนั้น  กำลังจะเป็นKMที่ขาดพลังในการขับเคลื่อน เพราะเหตุผลจาก  4 หัวข้อข้างต้นไม่ว่าจะเป็น  การใช้ระบบการคิดแบบระบบราชการ   การมีวัฒนธรรมองค์กรแบบราชการ   การใช้คู่มือการจัดทำแผนการจัดความรู้แบบ Topdown in one Book  และการขาดความเชื่อมโยงของทั้ง 3 ประเด็นในมิติที่ 4  


                                                
พรสกล  ณ  ศรีโต
                                                       7/2/2549