การบรรยายวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2549

ทรัพยากรมนุษย์

ได้รับเชิญจากอาจารย์สุขุมวิทย์  ไสยโสภณ  ให้มาบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้กับนักศึกษาปริญญาโท  จำนวน 20 คน  ตั้งแต่เวลา  09.00-12.00 น. ซึ่งปรับวิธีการบรรยายโดยการให้นักศึกษาสอบถามและตั้งประเด็นที่สนใจ ประกอบการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์  ได้ผลดีเพราะมีการโต้ตอบและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ได้เป็นอย่างดี ส่วนหนึ่งของการบรรยายปรากฏในภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)