ห้ามมิให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2547

ห้ามมิให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2547

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗
เป็นปีที่ ๕๙ ในรัชกาลปัจจุบัน  

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า    โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีการห้ามมิให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฏหมาย  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 
  มาตรา ๑    พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า " พระราชกฤษฎีกาห้ามมิให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๗ " 
  มาตรา ๒    พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป  
  มาตรา ๓    ให้ยกเลิก

    (๑)  พระราชกฤษฎีกาห้ามมิให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๕

(๒)  พระราชกฤษฎีกาห้ามมิให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๓๖ 
  มาตรา  ๔  ห้ามมิให้บุคคลใดนำสัตว์น้ำที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
  มาตรา ๕   ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
                                                                                    พันตำรวจโท ทักษิณ   ชินวัตร
                                                                                   นายกรัฐมนตรี

                                                                                                                   

   

  หมายเหตุ :-

                เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาห้ามมิให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักรที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไม่ครอบคลุมถึงการนำสัตว์น้ำที่ไม่มีชีวิตเข้ามาในราชอาณาจักร  ทำให้มีผู้นำสัตว์น้ำทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต  ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นจำนวนมาก  โดยไม่มีมาตรการตรวจสอบเรื่องสุขอนามัย  และทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคของสัตว์น้ำหลายชนิด  ซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำมีชีวิตอื่นๆและอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค  ประกอบกับสมควรรวมพระราชกฤษฎีกาห้ามมิให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักรที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไว้เป็นฉบับเดียวเพื่อความสะดวกในการใช้กฎหมาย  จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้                                         บัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาห้ามมิให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๗
จำพวกปลา
 1 ปลาปากกลม (Hagfish)  และปลาทุกชนิดใน Order Myxiniformes
2 ปลาแลมเพรย์ (Lamprey)  และปลาทุกชนิดใน Order Peteromyzontiformes
3 ปลาคาวชาร์ก (Cow Shark)  ปลาฟริล์ชาร์ก (Frill Shark )  และปลาทุกชนิดใน Order Hexanchiformes
4 ปลาฉลามหัวทู่ (Bullhead Shark และ Horn Shark)  และปลาทุกชนิดใน Order Orectolobiformes
5 ปลมฉลามวาฬ (Whale Shark)  ฉลามกบ (Nurse Shark)  และปลาทุกชนิดใน Order Orectolobiformes
6 ปลาฉลามเสือ (Sand Tiger Shark)  และปลาทุกชนิดใน Order Lamniformes
7 ปลาฉลามหัวค้อน (Hammerhead Shark)  และปลาทุกชนิดใน Order Charchariniformes
8 ปลาด็อกฟิชชาร์ก (Dogfish Shark)  และปลาทุกชนิดใน Order Squaliformes
9 ปลาซอว์ชาร์ก (Saw Shark)  และปลาทุกชนิดใน Order Pristiophoriformes
10 ปลาแองเกิลชาร์ก (Angle Shark)  และปลาทุกชนิดใน Order Squatiniformes
11 ปลาฉนาก (Sawfish)  และปลาทุกชนิดใน Order Pristiformes
12 ปลากระเบนไฟฟ้า (Electric Ray)  และปลาทุกชนิดใน Order Torpediniformes
13 ปลากระเบน (Skate Ray)  และปลาทุกชนิดใน Order Rajiformes
14 ปลาโรนัน (Guitarfish)  และปลาทุกชนิดใน Order Rhinobatiformes
15 ปลากระเบนธง (Stinggray)  ปลากระเบนผีเสื้อ (Butterfly Ray)  และปลาทุกชนิดใน Order Myliobatiformes
16 ปลาไคมีรา (Chimaera)  และปลาทุกชนิดใน Order Chimaeriformes
17 ปลาสเตอร์เจียน (Sturgeon)  และปลาทุกชนิดใน Order Acipenseriformes
18 ปลาไบเคอร์ (Bichir)  และปลาทุกชนิดใน Order Polypteriformes
19 ปลาการ์ (Gar)  และปลาทุกชนิดใน Order Lepisosteiformes
20 ปลาโบว์ฟิน (Bowfin)  และปลาทุกชนิดใน Order Amliformes
21 ปลาตะพัด (Bonytongue)  ปลากราย (Featherback)  และปลาทุกชนิดใน Order Osteoglossiformes
 22 ปลาตาเหลือก (Tarpon)  และปลาทุกชนิดใน Order Elopiformes
23 ปลากระบอกยน (Bonefish)  และปลาทุกชนิดใน Order Albuliformes
24 ปลาฮาโลเซอร์ (Halosour)  และปลาทุกชนิดใน Order Notocanthiformes
5 ปลาตูหนา (True Eel)  ปลาหลดหิน (Moray)  และปลาทุกชนิดใน Order Anguilliformes
26 ปลาบ็อบเทลอีล (Bobtail Eel)  และปลาทุกชนิดใน Order Saccopharyngiformes
27 ปลาหลังเขียว (Sardine)  ปลากะตัก (Anchovy)  และปลาทุกชนิดใน Order Clupeiformes
28 ปลานวลจันทร์ทะเล (Milkfish)  และปลาทุกชนิดใน Order Gonorynchiformes
29 ปลาซิว (Minnow)  ปลาตะเพียน (Carp)  ปลาหมู (Loach)  และปลาทุกชนิดใน Order Cypriniformes
3
0 ปลาแคแรซิน (Characin)  และปลาทุกชนิดใน Order Characiformes
3 1 ปลาเนื้ออ่อน (Sheat catfish)  ปลาสวาย (Catfish)  และปลาทุกชนิดใน Order Siluriformes
32 ปลาไนต์ฟิช (Knightfish)  และปลาทุกชนิดใน Order Gymnotiformes
33 ปลาแซมอน (Salmon)  ปลาเทราต์ (Trout)  และปลาทุกชนิดใน Order Salmoniformes
3
4 ปลาไพก์ (Pike)  และปลาทุกชนิดใน Order Esociformes
35 ปลาไข่ (Smelt)  และปลาทุกชนิดใน Order Osmeriformes
36 ปลาบริสเทิลเมาท์ (Bristlemouth)  ปลาแดรกอนฟิช (Dragonfish)  และปลาทุกชนิดใน Order Stomiiformes
37 ปลาปากคม (Lizardfish)  และปลาทุกชนิดใน Order Aulopiformes
38 ปลาเรืองแสง (Lantenfish)  และปลาทุกชนิดใน Order Myctophiformes
39 ปลาเทราต์เพิร์ช (Trout-Perch)  และปลาทุกชนิดใน Order Percopsiformes
40 ปลาค็อด (Cod)  ปลาแฮดด็อก (Haddock)  และปลาทุกชนิดใน Order Gadiformes
41 ปลาเพิร์ลฟิช (Pearlfish)  และปลาทุกชนิดใน Order Ophidiiformes
42 ปลาคางคก (Toadfish)  และปลาทุกชนิดใน Order Batrachoidiformes
43 ปลากบ (Frogfish)  ปลาตกเบ็ด (Anglerfish)  และปลาทุกชนิดใน Order Lophiiformes
44 ปลาเกาะหิน (Clingfish)  และปลาทุกชนิดใน Order Gobiesociformes
45 ปลากระบอก (Mullet)  และปลาทุกชนิดใน Order Mugiliformes
46 ปลาหัวแข็ง (Silverside)  ปลาเรนโบว์ฟิช (Rainbowfish)  และปลาทุกชนิดใน Order Atheriniformes
47 ปลาหัวตะกั่ว (Panchax)  ปลาคิลลิฟิช (Killifish)  และปลาทุกชนิดใน Order Cyprinodontformes
48 ปลาเข็ม (Needlefish)  ปลากระทุงเหว (Haltbeak)  และปลาทุกชนิดใน Order Beloniformes
49 ปลาดาบทะเลลึก (Ribbonfish)  และปลาทุกชนิดใน Order Lampriformes
50 ปลาตาเรืองแสง (Lanterneye Fish)  ปลาข้าวเม่าน้ำลึก (Soldierfish)  และปลาทุกชนิดใน Order Beryciformes
51 ปลาเรดเมาท์ (Redmouth)  และปลาทุกชนิดใน Order Cetomimiformes
52 ปลาดอรี (Dory)  และปลาทุกชนิดใน Order Zeiformes
53 ปลาม้าน้ำ (Sea horse)  ปลาปากแตร (Cornetfish)  และปลาทุกชนิดใน Order Gasterosteiformes
54 ปลาไหล (Swamp eel)  ปลากระทิง (Spiny eel)  และปลาทุกชนิดใน Order Synbranchiformes
55 ปลาช้างเหยียบ (Flathead)  ปลาสิงโต (Scorpionfish)  และปลาทุกชนิดใน Order Scorpaeniformes
56 ปลาทูน่า (Tuna)  ปลากะพง (Snapper)  และปลาทุกชนิดใน Order Perciformes
57 ปลาซีกเดียว (Flounder)  ปลาลิ้นหมา (Sole)  และปลาทุกชนิดใน Order Pleuronectiformes
58 ปลากล่อง (Boxfish)  ปลาวัว (Triggerfish)  ปลาปักเป้า (Puffer)  และปลาทุกชนิดใน Order Tetraodontiformes
59 ปลาซีลาแคนท์ (Coelacanth)  และปลาทุกชนิดใน Order Coelacanthiformes
60 ปลาปอดออสเตรเลีย (Australian Lungfish)  และปลาทุกชนิดใน Order Ceratodontiformes
61 ปลาปอดอเมริกาใต้ (South American Lungfish)  และปลาทุกชนิดใน Order Lepidosireniformes
 ที่

 จำพวกสัตว์น้ำอื่น

 

1 ฟองน้ำทุกชนิดใน Phylum Porifera
2 ดอกไม้ทะเล ปะการัง กัลปังหา และสัตว์น้ำทุกชนิดใน Phylum Cnidaria
3 สัตว์น้ำจำพวกหนอนตัวแบนทุกชนิดใน Phylum Platyhelminthes
4 ไส้เดือนน้ำ ปลิงน้ำจืดทุกชนิดใน Phylum Annelida
5 หนอนถั่วทุกชนิดใน Phylum Sipuncula
6 แมงดาทะเลทุกชนิดใน Class Chelicerata
7 กุ้ง กั้ง ปู และสัตว์น้ำทุกชนิดใน Subphylum Crustacea
8 ลิ่นทะเล และสัตว์น้ำทุกชนิดใน Class Polyplacophora
9 หอยกาบเดียว (หอยฝาเดียว)  และหอยทุกชนิดใน Class Gastropoda
10 หอยกาบคู่ (หอยสองฝา)  และหอยทุกชนิดใน Class Bivalvia
11 หอยงาช้างและหอยทุกชนิดใน Class Scaphopoda
12 หอยงวงช้างและปลาหมึกทุกชนิดใน Class Cephalopoda
13 หอยปากเป็ดและสัตว์น้ำทุกชนิดใน Phylum Brachiopoda
14 ปลาดาวขนนกและสัตว์น้ำทุกชนิดใน Class Crinoidea
15 ปลาดาว ดาวทะเลและสัตว์น้ำทุกชนิดใน Class Asteroidea
16 ดาวเปราะและสัตว์น้ำทุกชนิดใน Class Ophiuroidea
17 อีแปะทะเล เม่นทะเล และสัตว์น้ำทุกชนิดใน Class Echinoidea
18 ปลิงทะเล และสัตว์น้ำทุกชนิดใน Class Holothuroidea
19 เพรียงหัวหอมและสัตว์น้ำทุกชนิดใน Phylum Hemichordata

 ที่

 จำพวกสาหร่ายทะเล

 

1 สาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวใน Division Cyanophyta
2 สาหร่ายสีเขียวทุกชนิดใน Division Chlorophyta
3 สาหร่ายสีน้ำตาลทุกชนิดใน Division Phaeophyta
4 สาหร่ายสีแดงทุกชนิดใน Division Rhodophyta

  ที่

 จำพวกสัตว์เลื้อยคลาน

 

1 เต่าและตะพาบทุกชนิด (Turtle , Terrapin และ Softshell turtles) ใน Order Chelonia
2 งูน้ำจืดและงูทะเล (Fresh water and sea snake) และสัตว์ทุกชนิดใน Order Squamata
3 จระเข้ และสัตว์น้ำทุกชนิดใน Order Crocodylia

 ที่

 จำพวกสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

 

1 ประเภทจิ้งจกน้ำ (Newt และ Salamander) และสัตว์น้ำทุกชนิดใน Order Urodela
2 ประเภทเขียดงู (Limbless Amphibian) และสัตว์น้ำทุกชนิดใน Order Apoda (Gymnophiona)
3 ประเภทกบ คางคก (Frog และ Toad) และสัตว์น้ำทุกชนิดใน Order Anura (Salientia)

 ที่

 จำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

 

1 ประเภทปลาวาฬและโลมา ทุกชนิดใน Order Cetacea
2 ประเภทพะยูนทุกชนิดใน Order Sirenia
3 ประเภทสิงโตทะเลและแมวน้ำ ทุกชนิดใน Sub order Pinnipedia

 ที่มา http://www.fisheries.go.th/law/prb.htm

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง G.706ความเห็น (0)