Proceedings มหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ ๒ (๒๕)

Proceedings มหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ ๒ (๒๕)

บทสังเคราะห์ขุมความรู้  การจัดการความรู้ภาคเอกชน
ห้องแกรนด์ C โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ

         มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2548 ถือเป็นการพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้ที่สำคัญ เนื่องจากเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยได้มีการนำเสนอรูปแบบ เนื้อหา ลักษณะการจัดการความรู้ในบริบทต่างๆ ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม อันเป็นกระจกบานหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงสถานะของการจัดการความรู้ที่มีอยู่ในสังคมไทย


         ในส่วนของการจัดการความรู้ภาคเอกชนที่เกิดขึ้นในมหกรรมดังกล่าว เป็นการนำเสนอการจัดการความรู้ในประเด็นที่มีความหลากหลายทั้งในแง่การบริหารจัดการความรู้ที่นำไปหนุนเสริมการบริหารองค์กรซึ่งมุ่งเน้นที่การพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้สอดรับปรัชญาและแนวทางการพัฒนาองค์กร (กรณีการจัดการความรู้ที่เนียนในเนื้อหา บริษัท สแปนชั่น ประเทศไทย จำกัด) การนำการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการบริหารความรู้และการบริหารองค์กร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบความรู้ในองค์กรให้เป็นฐานความรู้ และขยายฐานความรู้ดังกล่าวให้บุคลากรได้เข้ามาร่วมสร้างและร่วมใช้ประโยชน์จากความรู้ ความรู้ที่เกิดขึ้นจึงเป็นส่วนเสริมการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (กรณีการจัดการความรู้ที่ตอบสนองต่อผลตอบแทนทางธุรกิจของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)) หรือในกรณีการจัดการความรู้ในองค์กรที่มุ่งเน้นยังการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการจัดการความรู้ให้เกิดการใช้และแบ่งปันความรู้ให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร (กรณีของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)) ตลอดจนการใช้การจัดการความรู้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม และการสร้างคุณค่าในการทำงานร่วมกัน อันทำให้บุคลากรในองค์กรเห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ในความหมายที่ว่านอกจากการจัดการความรู้จะเป็นส่วนเสริมการพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพแล้ว ยังทำให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วย (การจัดการความรู้ที่เนียนในเนื้อหา กรณี บริษัท ซี.พี. เซเว่น อีเลฟเว่น จำกัด) ซึ่งกรณีต่างๆ ที่เกิดขึ้นในมหกรรมครั้งนี้ ล้วนแต่ชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของการจัดการความรู้ที่ได้ถูกนำใช้ในการตอบสนองต่อการพัฒนาองค์กรทั้งต่อเป้าหมายขององค์กร การดำเนินธุรกิจขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ และที่สำคัญเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถมากยิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)