KM (ภาคปฏิบัติ) วันละคำ : 2. จดบันทึก

• เป็นหนึ่งใน หัวใจนักปราชญ์  สุ จิ ปุ ลิ    ลิ = ลิขิต
• จดบันทึกสิ่งที่สังเกตเห็น / นับ / วัด จากการปฏิบัติ    จากการ ลปรร.    จากการใคร่ครวญของตนเอง    จากการอ่าน    จากการค้นคว้า    จากการไปดูงาน    จากการไปทำกิจกรรม “เพื่อนช่วยเพื่อน”  จากการทำ AAR  ฯลฯ
• จดบันทึกความรู้สึก  และ จินตนาการของตนเอง
• จดบันทึกความประทับใจ ในเรื่องต่างๆ
• จดบันทึก ความดี ความงาม ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน   และในการทำงาน
• ฝึกทักษะการจดบันทึกในสถานการณ์ที่หลากหลาย    เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างหนึ่ง
• ฝึกทักษะการจดบันทึกโดยใช้เครื่องมือช่วย หลากหลายชนิด : Flip Chart, คอมพิวเตอร์, พีดีเอ, กระดาษ, เครื่องบันทึกเสียง, MindMap,  ตาราง, วาดรูป, ถ่ายภาพ  ฯลฯ
• อย่าเข้าใจผิด ว่าการจดบันทึกหมายถึงการเขียนออกมาเป็นตัวหนังสือเท่านั้น
• ใช้เทคโนโลยีช่วยอย่างเหมาะสม    อย่าปฏิเสธเทคโนโลยี   อย่าหลงหรือยึดติดเทคโนโลยี    ผมมีเครื่องมือจดบันทึกติดตัวตลอดเวลา ๖ อย่าง คือ  (๑) notebook, (๒) PDA, (๓) เครื่องบันทึกเสียง  (๔) กล้องถ่ายภาพดิจิตอล  (๕) กระดาษ ดินสอ ปากกา  และที่สำคัญที่สุดคือ (๖) ร่างกายที่สดชื่น และจิตใจที่เตรียมดูดซับความรู้อยู่ตลอดเวลา    
• ฝึกทักษะการจดบันทึกในเวลาจำกัด 
• นำบันทึกของตน ออก ลปรร. ผ่านสื่อต่างๆ เช่น บล็อก gotoknow.org 
• นำบันทึก มา ย่อย/สังเคราะห์ ต่อ ด้วยตนเอง ยกระดับความรู้ความเข้าใจ
• นำบันทึกมา AAR ร่วมกับเพื่อนร่วมกระบวนการ/เหตุการณ์    เพื่อให้เห็นภาพที่ครบถ้วนมากขึ้น   เชื่อมโยงมากขึ้น   ลุ่มลึกมากขึ้น
• โครงสร้างของการจดบันทึก 
           1. การเตรียมตัวก่อนการบันทึก : ศึกษาข้อมูล เรื่องราว ของการประชุม/กิจกรรม ที่จะเป็นผู้บันทึก    การเตรียมความพร้อมทางร่างกาย จิตใจ และสมาธิ (เช่นนอนให้เพียงพอ   ทำใจให้เบิกบาน เห็นคุณค่าของกิจกรรมที่ตนจะบันทึก) 
           2. ระหว่างบันทึก : คุณภาพ  ความครบถ้วน  เสร็จในเวลา 
           3. หลังการบันทึก : นำบันทึกออกใช้ประโยชน์   และยกระดับบันทึกให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น

 

วิจารณ์  พานิช