ขั้นตอนการจัดทำหน่วยการเรียนรู้

คุณชายเล็ก
การจัดทำหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ

ขั้นตอนการจัดทำหน่วยการเรียนรู้                 การจัดทำหน่วยการเรียนรู้แต่ละรูปแบบ  จะนำเสนอตัวอย่างช่วงชั้นที่ 3 ประกอบในแต่ละ   ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ รูปแบบที่ 1  การจัดหน่วยการเรียนรู้เฉพาะวิชา                 ขั้นที่ 1  การวิเคราะห์องค์ประกอบของคำอธิบายรายวิชา                                 นำคำอธิบายรายวิชามาวิเคราะห์องค์ประกอบโดยจำแนกออกเป็น  3  ส่วน ดังนี้

กิจกรรม สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ศึกษา  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างงานศิลปะ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วย รูปร่าง รูปทรง  ขนาด  สัดส่วน  สีสัน และเทคนิควิธีการต่าง ๆ ได้

                ขั้นที่ 2  วิเคราะห์องค์ประกอบของสาระการเรียนรู้                                นำเอาสาระการเรียนรู้ที่ได้จำแนกไว้ในขั้นที่ 1  มาทำการวิเคราะห์เพื่อแบ่งออกเป็นสาระการเรียนรู้ย่อย(เรื่อง)

สาระการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ย่อย
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วย รูปร่าง รูปทรง  ขนาด  สัดส่วน  สีสัน และเทคนิควิธีการต่าง ๆ ได้ 1.       ความคิดริเริ่มการสร้างงานศิลปะ2.       ทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์3.       เทคนิควิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์4.       การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์

         

                                                                                                                                                                                      

ขั้นที่  3  วิเคราะห์องค์ประกอบของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง                                นำเอาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งได้จำแนกไว้ในขั้นที่ 1  มาทำการวิเคราะห์เพื่อจัดกลุ่มของผลการเรียนรู้ออกเป็น  3  ด้าน·       ด้านความรู้  (K)·       ด้านจิตพิสัย (A)·       ด้านทักษะหรือกระบวนการ (P)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  ผลการเรียนรู้ด้าน
ความรู้  (K)  จิตพิสัย (A)  ทักษะ (P) 
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วย รูปร่าง รูปทรง  ขนาด  สัดส่วน  สีสัน และเทคนิควิธีการต่าง ๆ ได้ มีความรู้ เข้าใจในหลักการของงาน ทัศนศิลป์ เห็นความสำคัญและคุณค่าของงานทัศนศิลป์ ปฏิบัติงานทัศนศิลป์ได้ด้วยเทคนิควิธีการต่าง ๆ

                 ขั้นที่ 4  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสาระการเรียนรู้ย่อยกับผลการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ                                 นำเอาสาระการเรียนรู้ย่อยแต่ละเรื่องมาพิจารณาดูว่าในการจัดการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้นั้นจะพัฒนานักเรียนให้บรรลุผลการเรียนรู้ด้านใดบ้าง

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  ผลการเรียนรู้ด้าน
ความรู้  (K)  จิตพิสัย (A)  ทักษะ (P) 
มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักเห็นคุณค่า นำไปใช้
1.       ความคิดริเริ่มการสร้างงานศิลปะ2.       ทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์3.       เทคนิควิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์4.       การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์      

                  ขั้นที่ 5  จัดหน่วยการเรียนรู้                                 นำเอาผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสาระการเรียนรู้ย่อยกับผลการเรียนรู้ด้าน   ต่าง ๆ จากขั้นที่ 4 มาจัดหน่วยการเรียนรู้โดยนำเอาสาระการเรียนรู้ย่อยมาเป็นหน่วยการเรียนรู้ แตกย่อยหน่วยการเรียนรู้เพื่อกำหนดเป็นสาระการเรียนรู้ประจำหน่วยและนำเอาผลการเรียนรู้ที่วิเคราะห์ไว้( ü )มาเป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังประจำหน่วยการเรียนรู้

ชื่อหน่วย   การเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้ เวลา
สร้างสรรค์งานศิลป์ 1.       มีความคิดริเริ่มในการสร้างงานศิลปะ2.       สร้างสรรค์งานศิลปะตามรูปแบบที่กำหนดให้ได้3.       สร้างสรรค์งานศิลปะได้เองโดยไม่มีแบบ 1.       ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างงานทัศนศิลป์2.       การสร้างงานตามแบบและการสร้างงานโดยไม่มีแบบ 1 2

   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน More than Art

คำสำคัญ (Tags)#การจัดทำหน่วยการเรียนรู้รูแปแบบที่ 1

หมายเลขบันทึก: 144736, เขียน: 07 Nov 2007 @ 11:06 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)