แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

คุณชายเล็ก
ศิลปะกับความพอเพียง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  4กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                      รหัสวิชา  21101                             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4หน่วยการเรียนรู้ที่ 2                      เรื่อง   วาดภาพตามหัวข้อกำหนด                        เวลา   1   ชั่วโมงครูผู้สอน  นายอัคพล   สุวรรณมาโจ                             วันที่...........  เดือน.............พ.ศ. .................................................................................................................................................................................1.  สาระที่  1  ทัศนศิลป์ 2.  มาตรฐาน  ศ 1.1                        สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์  ตามจินตนาการ  และความคิดสร้างสรรค์  วิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์  คุณค่างานทัศนศิลป์  ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  ชื่นชม  และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 3.  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่  2                      ศ 1.1 (1)  สื่อความคิดจินตนาการ  ความรู้สึกประทับใจด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างสนุกสนาน  เพลิดเพลิน                     ศ 1.1 (3)  เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมทัศนศิลป์  อย่างเหมาะสมปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ 4.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง                   4.1  สร้างงานทัศนศิลป์  สื่อความคิด  จิตนาการ  ความรู้สึกประทับใจด้วยวิธีการต่าง ๆ                   4.2  ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  ในการทำกิจกรรมทัศนศิลป์ได้อย่างเหมาะสม และเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ 5.  จุดประสงค์การเรียนรู้                    5.1  สามารถวาดภาพระบายสีตามหัวข้อกำหนดได้                    5.2  บอกประโยชน์ของการเขียนภาพระบายสีและคุณค่าของภาพเขียน                    6.  สาระการเรียนรู้                    6.1  ลักษณะการเขียนภาพระบายสี                    6.2  ประโยชน์และคุณค่าของการเขียนภาพระบายสี                    7.  การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                    7.1  ความพอประมาณ                             นักเรียนรู้จักเลือกทำกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยและความรู้ความสามารถ 7.2     ความมีเหตุผล                            นักเรียนวาดภาพระบายสีได้ตามศักยภาพของตนเอง7.3     การภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี                           นักเรียนเห็นความสำคัญของการใช้วัสดุอย่างประหยัดในการวาดภาพระบายสี                   7.4  เงื่อนไขความรู้                            เลือกใช้สีและวัสดุในงานศิลปะได้อย่างเหมาะสม  เห็นคุณค่าของผลงาน                   7.5  เงื่อนไขคุณธรรม                          มีความขยัน  ความเพียร  และมีวินัยในตนเอง 8.  กิจกรรมการเรียนรู้                    8.1  ขั้นนำ                           8.1.1  ใช้คำถามกับนักเรียนว่ารู้จักความหมาย  ความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยให้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นกันเอง                          8.1.2  สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับประชาชน                   8.2  ขั้นให้ประสบการณ์                          8.2.1  นักเรียนศึกษาใบความรู้  เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                          8.2.2  นักเรียนศึกษาใบงาน  และปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม  วาดภาพตามหัวข้อกำหนด  ความสุขกับเศรษฐกิจพอเพียง                          8.2.3  นักเรียนปฏิบัติงานตามความคิดสร้างสรรค์ของตนเองโดยครูให้คำแนะนำ                          8.2.4  เก็บชิ้นงานตรวจ                  8.3  ขั้นสรุป                          8.3.1  นักเรียนนำเสนอผลงาน                            8.3.2   วิจารณ์ผลงานและร่วมกันสรุปประโยชน์จากการวาดภาพโดยเชื่อมโยงกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง 9.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้                  9.1  ตัวอย่างผลงานศิลปะ                  9.2  วัสดุอุปกรณ์ เช่น กระดาษวาดภาพ  ดินสอ  สีน้ำ  พู่กัน  จานสี                   9.3  ใบความรู้  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                  9.4  ใบงาน                  9.5  ห้องศิลปะ                  9.6  ห้องสมุด 10.  การวัดผลประเมินผล                10.1  วิธีการวัด                         10.1.1  สังเกตความสนใจรายบุคคล                         10.1.2  ตรวจผลงาน               10.2  เครื่องมือวัด                        10.2.1  แบบสังเกตความสนใจรายบุคคล                        10.2.2  แบบประเมินผลงาน               10.3  เกณฑ์การวัด                        กำหนดเกณฑ์ผ่าน  60 % 11.  ข้อเสนอแนะ               ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………. 12.  ความคิดเห็นของผู้บริหาร              .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                                                   ลงชื่อ......................................................ผู้บริหาร                                                                         (...................................................)                                                                 ตำแหน่ง...............................................................                                                                      ............./............................../........................ 13.  บันทึกผลหลังสอน                     13.1  ผลที่เกิดกับนักเรียน.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน More than Art

คำสำคัญ (Tags)#แผนการจัดการเรียนรู้#สาระทัศนศิลป์

หมายเลขบันทึก: 144728, เขียน: 07 Nov 2007 @ 10:39 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 02:38 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)