แผนการจัดการเรียนรู้ที่  7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                      รหัสวิชา  ศ 12101                             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2หน่วยการเรียนรู้ที่ 7                          เรื่อง   พิมพ์ภาพจากเศษวัสดุ                           เวลา   1   ชั่วโมงครูผู้สอน  นางนวลสา  โพธิ์น้อย                                   วันที่...........  เดือน.............พ.ศ. ................................................................................................................................................................................. 1.  สาระที่   1  ทัศนศิลป์  2.  มาตรฐาน  ศ 1.1                        สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์  ตามจินตนาการ  และความคิดสร้างสรรค์  วิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์  คุณค่างานทัศนศิลป์  ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  ชื่นชม  และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  3.  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่  1                       ศ 1.1 (1)  สื่อความคิดจินตนาการ  ความรู้สึกประทับใจด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างสนุกสนาน  เพลิดเพลิน                      ศ 1.1 (3)  ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมทัศนศิลป์  อย่างปลอดภัยและมีความ รับผิดชอบ  4.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง                    4.1  ถ่ายทอดความคิดจินตนาการ  ประสบการณ์เกี่ยวกับธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  ปรากฏการณ์ด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างอิสระ                   4.2  เข้าใจวิธีการใช้วัสดุ  อุปกรณ์  เพื่อทำกิจกรรมทัศนศิลป์ได้อย่างปลอดภัย  5.  จุดประสงค์การเรียนรู้                     5.1  สามารถออกแบบภาพจากความคิด  จินตนาการ  เป็นงานภาพพิมพ์  ด้วยเศษวัสดุได้                    5.2  สามารถพิมพ์ภาพด้วยเศษวัสดุได้                    5.3  สามารถนำวัสดุในท้องถิ่นมาสร้างงานทัศนศิลป์ได้  6.  สาระการเรียนรู้                     6.1  แม่พิมพ์                    6.2  สีที่ใช้พิมพ์                    6.3  ขั้นตอนการพิมพ์ภาพ  7.  การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                     7.1  ความพอประมาณ                             นักเรียนรู้และเข้าใจว่าการสร้างงานศิลปะเราสามารถนำวัสดุที่มีในท้องถิ่นและหาง่ายราคาถูก  มาสร้างสรรค์งานศิลปะได้ 7.2     ความมีเหตุผล7.2.1  มีเหตุผลในการเลือกใช้วัสดุในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์ผลงานได้7.2.2  รู้จักปฎิบัติงานด้วยความรอบครอบเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นกับตนเองและผู้อื่น 7.3     การภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี7.3.1  รอบครอบและมีสติในการที่จะทำให้เกิดความสำเร็จและเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม                           7.3.2  เลือกวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานที่ปลอดภัย                   7.4  เงื่อนไขความรู้                          7.4.1  เลือกใช้สีและวัสดุในงานศิลปะได้อย่างเหมาะสม                          7.4.2  เกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลาย                   7.5  เงื่อนไขคุณธรรม                          7.5.1  เป็นผู้มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นที่ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน                          7.5.2  มีความขยันหมั่นเพียร  ใช้ของไม่ฟุ่มเฟือย  ประหยัดและออม                          7.5.3  ไม่สร้างความเดือดร้อนหรือรบกวนผู้อื่นขณะปฏิบัติงาน  8.  กิจกรรมการเรียนรู้                     8.1  ขั้นนำ                           8.1.1  ครูนำภาพผลงานศิลปะที่หลากหลายมาให้นักเรียนดู  นักเรียนช่วยกันตั้งคำถามว่า  ภาพแต่ละภาพทำจากวัสดุอะไรบ้าง  นักเรียนอยากทำหรือไม่                          8.1.2  ครูนำวัสดุในท้องถิ่น  เช่น  ใบไม้  เปลือกไม้  ดอกไม้  ก้านกล้วย  มาให้นักเรียนดูแล้วถามว่าวัสดุเหล่านี้สามารถสร้างผลงานทางศิลปะได้หรือไม่  เพื่อนไปสู่การเรียนเรื่องการพิมพ์ภาพจากเศษวัสดุ                   8.2  ขั้นให้ประสบการณ์                          8.2.1  นักเรียนศึกษาใบความรู้  เรื่องการพิมพ์ภาพ  และร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง การพิมพ์ภาพ                          8.2.2  นักเรียนศึกษาใบงาน  และปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม                          8.2.3  นักเรียนปฏิบัติงานตามความคิดสร้างสรรค์ของตนเองโดยครูให้คำแนะนำ                          8.2.4  เก็บชิ้นงานตรวจ                   8.3  ขั้นสรุป                           8.3.1  ให้นักเรียนร่วมกันจัดระดับคุณภาพของชิ้นงานว่าอยู่ในระดับใด  และนำข้อบกพร่องของตนเองแก้ไขปรับปรุงผลงาน                          8.3.2   วิจารณ์ผลงานและร่วมกันสรุปประโยชน์จาการพิมพ์ภาพจากเศษวัสดุโดยเชื่อมโยงกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง  9.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้                   9.1  ตัวอย่างผลงานศิลปะ                  9.2  วัสดุอุปกรณ์ เช่น ใบไม้  เปลือกไม้  ดอกไม้  ก้านกล้วย  กระดาษวาดภาพ สีน้ำ  พู่กัน  จานสี                   9.3  ใบความรู้  เรื่องการพิมพ์ภาพ                  9.4  ใบงาน                  9.5  ห้องศิลปะ                  9.6  ห้องสมุด  10.  การวัดผลประเมินผล                 10.1  วิธีการวัด                         10.1.1  สังเกตความสนใจรายบุคคล                         10.1.2  ตรวจผลงาน               10.2  เครื่องมือวัด                        10.2.1  แบบสังเกตความสนใจรายบุคคล                        10.2.2  แบบประเมินผลงาน               10.3  เกณฑ์การวัด                        กำหนดเกณฑ์ผ่าน  60 % 11.  ข้อเสนอแนะ                ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   12.  ความคิดเห็นของผู้บริหาร               .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                                                   ลงชื่อ......................................................ผู้บริหาร                                                                         (...................................................)                                                                 ตำแหน่ง...............................................................                                                                      ............./............................../........................  1 3.  บันทึกผลหลังสอน                      13.1  ผลที่เกิดกับนักเรียน........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                   13.2   ปัญหา/อุปสรรค...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                       13.3  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                                                              ลงชื่อ.................................................ผู้สอน                                                                                  (...............................................)                                                                          ตำแหน่ง....................................................                                                                          ............/.............................../.....................