ร้อยเอ็ดจัดทำโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ 10609ครอบครัว

ตามพระราชดำริ

ร้อยเอ็ดจัดทำโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ 10609ครอบครัว พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการปัจจุบัน...ความว่า ..ธนาคารโคและกระบือ ก็คือ การรวบรวมโคและกระบือ โดยมีบัญชีควบคุม ดูแล รักษา แจกจ่าย ให้ยืมเพื่อใช้ประโยชน์ในการเกษตรและเพิ่มปริมาณโคและกระบือ ตามหลักการของธนาคาร ธนาคารโคและกระบือเป็นเรื่องใหม่ของโลกที่มีความจำเป็นเกิดขึ้น เพราะปัจจุบันมีความคิดแต่จะใช้เครื่องกลไก เป็นเครื่องทุ่นแรงในกิจการเกษตรแต่เมื่อราคาน้ำมันเชื้อเพลิงแพงขึ้นความก้าวหน้าในการใช้เครื่องกลไกเสียไป จำเป็นต้องหันมาพึ่งแรงงานจากสัตว์ที่เคยใช้อยู่ก่อน เมื่อหันกลับมาก็ปรากฏว่ามีปัญหามาก เพราะชาวนาไม่มีเงินซื้อโคและกระบือมาเลี้ยงเพื่อใช้แรงงานธนาคารโคและกระบือ  พอจะอนุโลมใช้ได้เหมือนธนาคารที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน เพราะโดยความหมายทั่วไป ธนาคารก็ดำเนินกิจการเกี่ยวกับสิ่งที่มีค่ามีประโยชน์ การตั้งธนาคารโคและกระบือก็มิใช่ว่าตั้งโรงขึ้นมาเก็บโคหรือกระบือ เพียงแต่มีศูนย์กลางขึ้นมา เช่น อาจจัดให้กรมปศุสัตว์ เป็นศูนย์รวมใครจะสมทบธนาคารโคและกระบือ ก็ไม่จำเป็นต้องนำโคหรือกระบือไปมอบให้ อาจบริจาคในรูปของเงิน..

ความเป็นมาของโครงการ ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ  ด้วยในการเสด็จพระราชดำเนินออกตรวจเยี่ยมราษฎร เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2522 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯได้ทรงทราบว่า มีราษฎรในพื้นที่โครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขา จังหวัดปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ จำนวนมากต้องเช่าโค-กระบือมาใช้แรงงานในราคาแพง และเมื่อจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็แทบไม่เหลืออะไรเลย เพราะเงินที่ได้ต้องจ่ายเป็นค่าเช่าโค-กระบือเกือบหมด จึงทรงมีพระบรมราชดำริ ให้กรมปศุสัตว์จัดตั้งธนาคารโค-กระบือเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน ได้มีโอกาสมีโค-กระบือไว้ใช้แรงงานเป็นของตนเอง กรมปศุสัตว์จึงได้นำกระบือของกรมปศุสัตว์ จำนวน 280 ตัว ไปให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ เป็นครั้งแรกเมื่อ ปี 2522 โดยการให้เช่าซื้อและผ่อนส่งภายใน 3 ปี ซึ่งกรมปศุสัตว์ ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้ดำเนินการดังกล่าวได้ และต่อมาการดำเนินการโครงการโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ได้มีการพัฒนาและขยายการดำเนินงานครอบคลุมทั่วประเทศจนถึงปัจจุบันนายสมวงศ์  คงเพชร ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ สรุปผลการดำเนินงาน ใน 20 อำเภอ 192 ตำบล 2,444 หมู่บ้าน โคตามสัญญา จำนวน 5,861 ตัว จำนวน กระบือตามสัญญา จำนวน 4,748 ตัว รวม 10,609 ตัว  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ ธคก.คือ เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจนทั่วประเทศได้มีโค-กระบือไว้ใช้แรงงานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ตามสัญญา การให้ยืมเพื่อการผลิต การให้เช่าซื้อ การให้ยืมพ่อพันธุ์โค-กระบือ การให้เช่าเพื่อใช้แรงงาน กาให้บริการอื่นๆปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด  กล่าวอีกว่า จังหวัดร้อยเอ็ด มีคณะกรรมการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล เพื่อพิจารณาเกษตรกรเข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ต้องเป็นเกษตรกรที่มีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีอาชีพทำนาไร่ ทำสวน หรือเลี้ยงสัตว์ มีความประพฤติดี และยินดีให้ความร่วมมือกับทางราชการ ยังไม่เคยได้รับโค-กระบือจากโครงการอื่นมาก่อน มีความเหมาะสมและสามารถที่จะดูแลเลี้ยงโค-กระบือได้ มีรายได้ไม่เกินเกณฑ์ จปฐ.1(ฉบับที่เป็นปัจจุบัน)ทางด้านนายพินิจ พิชยกัลป์  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า จังหวัดร้อยเอ็ดพื้นที่ 5.1 ล้านไร่ พื้นที่ภาคการเกษตร ประมาณ 3.2 ล้านไร่ พื้นที่ภาคการเกษตรมีทั้งที่ราบเชิงเขา ที่ราบลุ่มแม่น้ำ และพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ทุ่งหญ้าอาหารสัตว์ การส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือ มีความสำเร็จในระดับหนึ่ง เกษตรกรมีการจัดทำแปลงหญ้า ข้างบ้าน ระบบสุขาภิบาลสัตว์ การผสมพันธุ์สัตว์ด้วยพ่อพันธุ์ดี โดยสัตวบาลอาสา นักวิชการสัตวบาล  สัตวแพทย์ ปศุสัตว์อำเภอ ดำเนินการในพื้นที่ 2,444 หมู่บ้าน เป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร มีเงินเก็บใต้ถุนบ้าน มีแรงงานสัตว์ไว้ใช้งาน ตามโครงการธนาคาร-โคกระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ปัจจบันมี โค-กระบือ ใน ธคก.จำนวน 10,609 ตัวผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวอีกว่า  การรับขอบริการขอรับความช่วยเหลือจากธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ หรือ ธคก.สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ในพื้นที่ หรือหากท่านทีมีความประสงค์จะร่วมบริจาคร่วมโครงการได้ที่  ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ตึกวิชาการชั้น 1 กรมปศุสัตว์ หรือที่อยู่ 69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  หรือโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เลขที่ 030-6-01239-1 บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไย (จำกัด) มหาชน สาขาราชเทวี กทม.หรือ บัญชี โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือพันธุ์ดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เลขที่ 001-3-48169-3 บัญชีเดินสะพัดธนาคารไทยพาณิชย์(จำกัด)มหาชน สาขาชิดลม กทม. และกรุณาส่งสำเนาใบโอนเงิน  พร้อมแจ้งชื่อที่อยู่ของผู้บริจาค ไปที่ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ กรมปศุสัตว์หรือFax.0-2653-4926 หรือส่งธนานัติ ไปตามที่อยู่ของธนาคารโค-กระบือฯสั่งจ่ายปลายทาง ปณ.ราชเทวี ส่วนท่านที่ต้องการบริจาคโค-กระบือ เพศเมีย อายุ 2-4 ปี สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมที่จะเป็นแม่พันธุ์ได้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ท่านเป็นผู้มีจิตรศรัทธาพร้อมให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน บุญกุศลในการช่วยชีวิตสัตว์ก่อให้เกิดมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

นางมะลิ วิเศษวุฒิ เกษตรกร หมู่ที่ 8 บ้านโนนราษี ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด กล่าว่า ดีใจที่ได้รับกระบือจาก ธคก.ขณะนี้ออกลูกแล้ว 1ตัวสวยสมบูรณ์มาก เช่นเดียวกับเกษตรกรอีกหลายคน อาทิ นางสุวี วิลาสุข นายนิรัตน์ บัวบุปผา นายบุญเพ็ง พรรณเกตุ นายสำรวย พรรณธิรัตน์ และเกษตรกรที่ร่วมโครงการทั้งหมด 10,609 คน ต่างทราบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯของพระองค์ทรงพระเจริญ ไปพบเกษตรกรผู้ร่วมโครงการ ธคก.ต่างยกมือเหนือหัวทุกๆคน

 วัชรินทร์ เขจรวงศ์208 หมู่ที่ 2 บ้านสามแยกตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร.0-8650-2416 โทรสาร.0-4351-8449[email protected],[email protected]http://www.watcharin101.net/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรสิงขร101ความเห็น (0)