แนวทางการวิเคราะห์การบริหารการพยาบาลชุมชน ครั้งที่ 3 พย.604

แนวทางการวิเคราะห์การบริหารการพยาบาลชุมชน ครั้งที่ 3 พย.604

หัวข้อที่ 6

 แนวทางการวิเคราะห์และการพัฒนาองค์กรและบุคลากร

1.     มีเป้าหมายที่จะพัฒนาองค์กร บุคลากรอย่างไร

2.     มีหลักการอย่างไรในการพัฒนาองค์กร และบุคลากรอย่างไรเช่นการข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนาบุคลากรอย่างไร

หัวข้อที่ 7

การพัฒนาระบบและการควบคุมมาตรฐานการบริการพยาบาลชุมชน(ดร.สุลี ทองวิเชียร)

-          หน่วยงานมีการกำหนดมาตรฐานบริการพยาบาล/มาตรฐานการจัดบริการสุขภาพในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิหรือไม่อย่างไร

-          ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการบริการพยาบาลกับกระบวนการบริหารของหน่วยงานเป็นอย่างไร

หัวข้อที่ 8

1.     โครงการบริการสุขภาพมีแนวคิด ทฤษฏีที่เป็นพื้นฐานในการบริการสุขภาพหรือไม่อย่างไร

2.     โครงการบริการสุขภาพนั้นมีการออกแบบอย่างไร Deductive or Inductive

3.     เป้าหมายของการออกแบบโครงการบริการสุขภาพ เน้นผลลัพธ์ในเรื่องใด

4.     มีแผนการจัดการรวมทั้งติดตามโครงการที่ชัดเจนหรือไม่อย่างไร

5.     มีแผนการวิเคราะห์หรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการบริการสุขภาพหรือไม่อย่างไร

หัวข้อที่ 9

1.     สถานีอนามัยใช้ระบบสารสนเทศประเภทใด

2.     มีการจัดทำฐานข้อมูลอย่างไร โปแกรมอะไร/ระบบอะไร อิงกับที่ไหน

3.     มีการจัดเก็บข้อมูลด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริการพยาบาล ด้านวิชาการหรือไม่อย่างไร

หัวข้อที่ 10

                ประเด็นทางสังคมและจริยธรรม (ดร.วรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม)
ในการบริหารจัดการองค์กร หน่วยงานได้คำนึงถึงประเด็นทางสังคมและจริยธรรมหรือไม่ อย่างไรเช่น ความเชื่อ หรือการให้คุณค่า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอนความเห็น (0)