บรรยากาศการสัมมนาการจัดการความรู้ สคร

 กิจกรรมแรกที่เริ่มดำเนินการตามแผนที่วาง คือ ความคาดหวังของผู้เข้าสัมมนา

 อันดับหนึ่ง คือ ความรู้ความเข้าใจ เทคนิควิธีการ “KM” “COP”  (๒๓ ท่าน) รองลงมาคือ การประยุกต์ KM เพื่อพัฒนางาน  (๕ท่าน) แนวทางการปฏิบัติ/ดำเนินการ KM  ที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐาน (๒ ท่าน)

ที่เหลือ คือ การถ่ายทอดจากรุ่นพี่ สู่รุ่นน้อง อย่างเป็นระบบ การพัฒนาตนเอง การแลกเปลี่ยนbest pactice  สคร๖ โดดเด่นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นที่ยอมรับ

ข้อสงสัยที่ทีมงานถาม มีหลากหลายที่น่าสนใจ คือ KM และ CoP คือ อะไร ทำอย่างไร ประโยชน์ ใครต้องทำบ้าง ไม่ทำได้หรือไม่

 ถ้าผู้บริหารไม่ให้อิสระ KM?Cop จะเกิดขึ้นหรือไม่

 ก่อนหน้าที่จะมี KM ภาครัฐมีการจัดการความรู้อย่างไร แตกต่างจากปัจจุบันอย่างไร

ปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมา  อันดับสูงสุด ๑๖ ท่าน คือ ยังไม่รู้จัก KM และ CoP ว่าคือ อะไร ยังไม่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ๓ ท่าน ส่วนอื่นๆ คือ ทำยังไม่เป็นรูปแบบ ขาดผู้นำ ผู้กระตุ้น ผู้อำนวยความสะดวก บุคลากรหลากหลายยากต่อการรวมกลุ่ม ผู้บริหาร และ บุคลากรไม่เห็นความสำคัญ ที่น่าสนใจ คือ ทำอย่างไร KM จะยั่งยืนและฝังรากลึก

 ต้องนับว่าทีมงาน " สคร ๖" เปิดใจกว้าง กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น

JJ