สพบ. ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดฝึกอบรมโครงการเครือข่ายครอบครัวผาสุก

              ในการประชุมผู้บริหารระดับผู้อำนวยการสำนัก ใน สป. วันนี้สถาบันฯ ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  โดย  รศ.ดร.สมพร  เตรียมชัยศรี  ได้นำเสนอผลการฝึกอบรมโครงการใช้วิธีองค์รวมในการเสริมสร้างความผาสุขแก่ครอบครัวในคู่รัก  ให้กับแกนนำและเครือข่าย ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี และวิทยาลัยเทคนิคนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ การให้ความรู้ และการเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องครอบครัวผาสุก  ตลอดจนก่อนเข้าสู่ชีวิตสมรส และการลดความรุนแรงในครอบครัว   ซึ่งจะขยายผลการฝึกอบรมในระดับประเทศต่อไป

                นอกจากนี้อาจารย์นิธิธัช   กิตติวิสาร  ยังได้นำเสนอการจัดทำบทเรียนที่ออกอากาศของ ETV มาจัดเป็นบทเรียนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (e-Learning)  ซึ่งสามารถเข้าศึกษาบทเรียนได้ใน www.moe.go.th/idea

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาองค์การความเห็น (0)