KM cognitive coaching สำหรับทีมแกนนำ ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ ตอนที่ 2


KMนำสติปัญญาขององค์กรมาเพิ่มพลังการเรียนรู้ สู่การเพิ่มประสิทธิภาพ

การอบรมครั้งนี้
ได้รับคำแนะนำและฝึกปฏิบัติ
เครื่องมือการจัดการความรู้ใหม่ ๆ
จากเดิมที่เราได้รับคือการประเมินตนเอง
โดยวิธีใช้ตารางอิสรภาพ
การใช้กราฟธารปัญญา
และการใช้บันไดแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เครื่องมือการจัดการความรู้
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
ตามขั้นตอนหลักของการจัดการความรู้ดังนี้
1. ขั้นตอนการระบุและรวบรวมความรู้
(indentifying and collecting stage)
เครื่องมือที่ใช้ได้แก่
การตรวจประเมินและจัดทำรายการความรู้
(knowledgeaudit and inventory)
การทำแผนที่ความรู้
(knowledge mapping)
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(best practices)
การบันทึกกระบวนการ
(documenting processes) 
 การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
(expert interviews)
2. ขั้นตอนการจัดเก็บความรู้(storing stage)
เครื่องมือที่สำคัญได้แก่
การจัดเก็บเอกสาร
(document repositories)
การจัดการเอกสาร
(document management)
ระบบ (system)

ฐานข้อมูล (database)
3. ขั้นตอนการถ่ายโอนความรู้(transferring stage)

เครื่องมือที่นิยมใช้ในตอนนี้ได้แก่
การฝึกงาน(apprenticeship)
ชุมชนผู้ปฏิบัติ(community of practice:CoP)
เครื่องช่วยเหลือการทำงาน(job aids)
ตลาดนัดความรู้(knowledge fair)
การถอดบทเรียน(lessons learned debriefing)
การจัดพี่เลี้ยง(mentoring)
เอกสารการอบรมจะมี

แนวคิด

วิธีการ

จุดแข็ง/จุดอ่อน

ข้อเสนอแนะการแก้ปัญหา

 เป็นแนวทางแก่ผู้เข้าอบรม
และจะจัดทำเป็นคู่มือครูการจัดการความรู้ต่อไป
ขอยกตัวอย่างเครื่องมือ
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ(EXPERT INTERVIEW)
คือการพบปะกันระหว่างบุคคลหนึ่งคนหรือมากว่า
กับบุคคลซึ่งเป็นผู้ชำนาญการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เพื่อการเรียนรู้ความรู้จากผู้ชำนาญการนั้น
วิธีการ
ค้นหาผู้เป็นผู้ชำนาญการในเรื่องที่องค์กรต้องการ
ระบุงาน/โครงการที่ต้องใช้ความชำนาญการนั้น
มอบหมายให้ผู้ที่มีความรู้เชิงเทคนิคในเรื่องนั้น
ไปสัมภาษณ์ กำหนดโอกาส สถานที่ เวลา
ในการสัมภาษณ์ อภิปรายร่วมกับผู้ถูกสัมภาษณ์ถึง
เหตุผลในการสัมภาษณ์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
จุดเน้นที่ต้องการ
 
ข้อดีคือ
เปลี่ยนความรู้ฝังลึกของผู้ชำนาญการให้ออกมา
เป็นความรู้ชัดแจ้ง ทำความเข้าใจความรู้
วิธีคิดและวิธีปฏิบัติพร้อมเหตุผลเบื้องหลังการกระทำ
ข้อควรระวัง
ใช้เวลามาก
หากมีผู้ต้องการเรียนรู้ความชำนาญการนั้นมาก
อาจต้องเปลี่ยนจากการสัมภาษณ์เป็นการชี้แนะ
coach แทน
ผู้สาธิตเครื่องมือนี้คือคู่ของ
นายอนันต์ หาญณรงค์
ผอ.รร.ตะคร้อพิทยา
เป็นผู้เชี่ยวชาญ
นายวิสุทธิ์ พวงจำปี
ครู รร.บ้านโพนทอง เป็นผู้สัมภาษณ์
ผู้สัมภาษณ์จะต้องรู้จักเบื้องหลังและความชำนาญการ
ของผู้เชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งจึงจะสามารถ
ดึงความรู้ฝังลึกออกมาได้
ซึ่งทั้งคู่ทำหน้าที่ได้อย่างดีมากและได้เทคนิค
ในการแก้ปัญหาของ ผอ.ที่ไม่เหมือนใคร
ขอชื่นชมจริง ๆ ครับ
สวัสดี.

หมายเลขบันทึก: 142318เขียนเมื่อ 27 ตุลาคม 2007 13:02 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 21:14 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (2)

ค่ะ

  • ใจมา
  • เวลามี
  • เวทีเกิด..

แล้วพบกันงานปกครองKMนะคะ

  • ขอชื่นชมกับฝ่ายปกครองที่ริเริ่มนำ KM มาพัฒนางานปกครอง หวังว่าจะสำเร็จตามความตั้งใจ
  • เราจะ ร่วมมือ ช่วยเหลือ แบ่งปัน ตามอุดมการณ์ของ KM เพื่อผลสำเร็จของงาน
  • ใจมา เวลามี เวทีเกิด เพื่อความเป็นเลิศงานปกครอง 
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี