ห้องสมุดมีชีวิต (Living Library)

         ในรอบปีที่ผ่านมา มีผู้มาใช้บริการห้องสมุดสถาบันธัญญารักษ์เป็นจำนวนมากและคาดว่าจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น อาจเป็นเพราะว่าทิศทางและนโยบายของสถาบันที่มุ่งเน้นสู่การเป็นสถาบันวิชาการยาเสพติด บุคลากรของสถาบันทุกหน่วยงานได้ตื่นตัวที่จะพัฒนางานด้านวิชาการ
         ดังนั้น ห้องสมุดจึงได้ดำเนินการสำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการ พบว่าผู้ใช้บริการส่วนมากต้องการให้ห้องสมุดมีการพัฒนาในด้านการคัดเลือก จัดหาหนังสือ ตำรา สื่อ ที่ทันสมัย และมีความหลากหลายสาขา รวมทั้งควรมีหนังสือด้านบันเทิงเพื่อความพักผ่อนหย่อนใจ จากการทำงานด้านวิชาการและการปรับปรุงทางด้านกายภาพ
         ห้องสมุด ได้นำข้อเสนอแนะดังกล่าว มาวางแผนในการดำเนินการจัดทำ โครงการห้องสมุดมีชีวิต ขึ้น โดยมีกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
ดังนี้
         1.   จัดโครงการอบรมการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย Internet
         2.   จัดทำเว็บไซต์ห้องสมุดเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
         3.   จัดการอบรมภาษาอังกฤษผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
         การดำเนินงานตามกิจกรรม ดังกล่าว นั้น ห้องสมุดมุ่งหวังให้ผู้ใช้บริการได้รับความรู้และเข้าถึงทรัพยากรสารนิเทศได้อย่างเหมาะสมตรงกับความต้องการ และพัฒนาระบบบริการห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิทยบริการ สถาบันธัญญารักษ์ความเห็น (0)