ในการศึกษาดูงานจาก ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก ที่ผ่านมา เป็นการได้รับข้อมูล ข่าวสารต่างๆ มากมายในเรื่องการประกันคุณภาพของหน่วยงาน โดยข้อมูลที่ได้สามารถนำมาปรับใช้กับงานประกันคุณภาพได้ดีในบางส่วน ไม่ว่าจะเป็นงานตรวจสอบ ฯ งานบริหารฯ งานฝึกอบรม และงานวิเคราะห์ข้อมูลฯ