(การทำการประมงในช่วงฤดูปลาวางไข่ และเครื่องมือทำการประมง)


(การทำการประมงในช่วงฤดูปลาวางไข่ และเครื่องมือทำการประมง)
(สำเนา)

 

ประกาศกระทรวงเกษตร

 

เรื่อง กำหนดฤดูปลามีไข่และกำหนดชนิด ขนาด และวิธีใช้เครื่องมือทำการประมง

 

........................................................

 

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 (1) (2) (4) (5) และ (6) แห่งพระราชบัญญัติการประมง

 

พ.ศ. 2490 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ได้พิจารณาเห็นสมควรกำหนดฤดูปลาน้ำจืดมีไข่และกำหนดชนิด ขนาด และวิธีใช้เครื่องมือทำการประมงเสียใหม่ เพื่อสงวนพันธุ์สัตว์น้ำจืดที่กำลังมีไข่ และวางไข่เลี้ยงลูกมิให้ถูกทำลายเกินสมควร จึงประกาศกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

 

                       ข้อ 1. ฤดูปลามีไข่ในน่านน้ำจืดในท้องที่ทุกจังหวัด ให้มีกำหนดตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ถึงวันที่ 15 กันยายน ของทุกปี

 

                       ข้อ 2. ในฤดูปลามีไข่ตามข้อ 1. ห้ามมิให้ผู้ใดทำการประมงด้วยเครื่องมือทำการประมงด้วยวิธีใดๆ ในที่จับสัตว์น้ำจืดในท้องที่ทุกจังหวัดโดยเด็ดขาด เว้นแต่ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือทำการประมงตามชนิด ขนาด และวิธีดังต่อไปนี้

 

                                1.  เบ็ดทุกชนิด เว้นแต่เบ็ดราว

 

                                2.  ตะแกรง สวิง ช้อน ยอ และชนาง ซึ่งมีขนาดปากกว้างไม่เกิน 2 เมตร

 

                                3. ไซ ตุ้ม อีจู้ ลัน โปง และโทงเครื่องมือดังกล่าวในข้อ 2. ห้ามมิให้ทำการประมงด้วยวิธีประดาตั้งแต่สามเครื่องมือขึ้นไป

 

                                4. ทำการประมงในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

                       (ข) ทำการประมงเพื่อประโยชน์ในทางวิชาการ หรือรวบรวมลูกสัตว์น้ำหรือสัตว์น้ำในวัยอ่อนเพื่อวัตถุประสงค์ในการเพาะเลี้ยงโดยได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมประมงเป็นหนังสือ

 

                       ทั้งนี้ ให้ใช้ประกาศนี้เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับตั้งแต่วันประกาศตามความในมาตรา 60 แห่ง พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 เป็นต้นไป และเมื่อประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับแล้ว ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตร เรื่อง กำหนดฤดูปลามีไข่และกำหนดชนิด และวิธีใช้เครื่องมือทำการประมง  ลงวันที่ 27 เมษายน 2502 เสีย

 

ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2507

 

                                                      (ลงนาม) พลเอก สุรจิต จารุเศรนี

 

                                                                              (สุรจิต จารุเศรนี)

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 14170เขียนเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2006 16:41 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 มิถุนายน 2012 11:12 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี