แบบสังเกตการทำงานกลุ่ม

คำชี้แจง ให้กรอกข้อมูลเชิงคุณภาพของนักเรียนที่สังเกตได้ตามความ เป็นจริง

         1.นักเรียนปฏิบัติตนอย่างไรบ้างในการสร้างความคุ้นเคยและไว้วางใจซึ่งกันและกัน.............................................................................

         2.นักเรียนมีการพูดจาสื่อสาร  สื่อความหมายที่ถูกต้องชัดเจนอย่างไร  .......................................................................................

         3.นักเรียนมีการช่วยเหลือสนับสนุนพูดให้กำลังใจ ยกย่องสมาชิกในกลุ่มอย่างไร  ..............................................................................

         4.เมื่อเกิดความขัดแย้งภายกลุ่ม  นักเรียนมีการขจัดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างไร   .............................................................................

                                                ลงชื่อผู้สังเกต..................................

                                                  (...............................................)

                                                    ............./....................../............