รูปแบบของการวางแผนการสอนแบบ Assure Model

ASSURE MODEL

รูปแบบของการวางแผนการสอนแบบ   Assure   1.  วิเคราะห์ผู้เรียน  

                         โรงเรียนบุญวัฒนาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ สอนในระดับช่วงชั้นปีที่ 34 เปิดสอนรายวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย มาเป็นเวลา 4 ปี แล้ว โดยเป็นความต้องการของสมาคมผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานของตนเรียนภาษาญี่ปุ่น เพราะผู้ปกครองส่วนมากทำงานในโรงงานของชาวญี่ปุ่นในประเทศไทย (นครราชสีมา) และจังหวัดนครราชสีมามีชาวญี่ปุ่นอาศัยอยู่มาก ประกอบกับนักเรียนบางคนเมื่อจบชั้น ม. 3 อายุระหว่าง 1315  ปี และมีความสนใจที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่นจากความต้องการของตัวนักเรียนและผู้ปกครองอยากให้นักเรียนเรียน ฐานะทางครอบครัวส่วนมากอยู่ในระดับกลางถึงฐานะดี ความรู้ความสามารถพื้นฐานแตกต่างกัน บางคนสูงกว่าเกณฑ์ บางคนก็อยู่ในระดับที่ยังไม่เป็นที่พึงปรารถนา

 

                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) เป็นภาษาที่เป็นที่นิยมแพร่หลายมากขึ้นในปัจจุบันและเป็นภาษาที่จะต้องเริ่มต้นจากศูนย์คือตั้งแต่ทักษะพื้นฐานในการฟัง พูด อ่าน เขียน ถ้าหากมองในแง่ที่ดีแล้วคนที่ไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นมาเลย ก็สามารถที่จะเรียน เพียงแต่ต้องมีใจรัก ขยัน อดทน เมื่อเรียนแล้วนักเรียนสามารถจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลย ไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นตามชุมชน ตลอดจนเป็นพื้นฐานในกรณีไปทำงานในโรงงานที่มีชาวญี่ปุ่นทำงานอยู่ เพียงแค่นักเรียนต้องมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ก็จะทำให้การเรียนรู้พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ และสามารถที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่นได้ดีในระดับที่สูงขึ้น

  2.  กำหนดจุดมุ่งหมาย  

                         1.  พูดคำทักทายได้ถูกต้องตามสถานการณ์ที่เหมาะสม

                         2.  พูดแนะนำตนเองได้ โดยใช้สำนวนที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

                         3.  อ่านและเขียนตัว ฮิราคานา คาตาคานะ ถูกต้องตามหลักการได้

                         4.  ฟัง พูดและบอกความหมายคำศัพท์ที่ประกอบด้วยตัว ฮิราคานะและคานะ

                         5.  นับตัวเลข 110 ได้

                         6.  อธิบายความรู้เรื่อง คำต่อท้ายในการเรียกชื่อบุคคล

      3.  การกำหนดสื่อการสอน  

                         ข้าพเจ้านายอำนวย  ทวี  ทำหน้าที่ครูผู้สอนรายวิชา การฟังพูด ภาษาญี่ปุ่น 1 วิชา

และจัดการเรียนรู้ของชั้นเรียนวิชาเพิ่มเติม ระดับช่วงชั้นที่ 3  ม. 3 ได้กำหนดผลการเรียนรู้และศึกษาผู้เรียนแล้ว จึงได้ใช้สื่อสำหรับผู้เรียนได้เรียนเป็นรายบุคคล โดยสามารถศึกษาได้ทั้งที่บ้าน ที่โรงเรียน ตลอดจนสถานที่ที่เหมาะแก่การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น และมีกิจกรรมที่ทำร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อการเรียนรู้เนื้อหาสาระ และรักษาความสนใจของผู้เรียนขณะเรียน ได้พิจารณาเลือกสื่อและจัดทำสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ และได้คำนึงถึงสื่อที่จะใช้ว่าเหมาะสมและทุกคนสามารถทำได้ รวมทั้งความสะดวกในการใช้สื่อรวมทั้งความเป็นไปได้และใช้งบประมาณที่มีอยู่ จึงดำเนินการ ดังนี้

 

                         1.  ตรวจสอบสื่อและอุปกรณ์ ทั้งที่มีอยู่ในชั้นจากห้องสมุดภาษาต่างประเทศของโรงเรียนและสื่อที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมในการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ที่เหมาะสมกับผู้เรียนร่วมชั้นเรียนนี้มากที่สุด คือ หนังสือกับ VCD ภาษาญี่ปุ่น และบัตรภาพคำทักทาย บัตรภาพตัวอักษร เทป ได้แก่

 

                         -   หนังสือเรียน AKIKOTOTOMODACH 1 ของบริษัท kinokuniya

                             โดย Japanpounddation

                         -  VCD  การอ่าน การเขียน ภาษาญี่ปุ่นเร็วขึ้นโดยใช้ powerpoint

                         -  บัตรภาพตัวอักษร  Hiragana และ katakana  

                         -  บัตรภาพคำทักทาย

                         - VCD Triple play plus

 

                         2.  ได้ค้นข้อมูลเรื่องสื่อ เลือกตัวอักษร คาตาคานะ  ฮิรางานะเพิ่มเติมจากแหล่งอื่น ๆ โดยได้ไปที่โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ซึ่งเป็นสถาบันที่ผู้สอนเรียนจบการศึกษา และพบว่ามีสื่อหนังสือวีดีทัศน์ และคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นและได้ยืมมาเพื่อทำเป็นสื่อและจัดทำเป็นใบความรู้และแบบฝึกหัดให้แก่นักเรียนอีกทางหนึ่ง

 

3.             ได้วางแผนจัดทำสื่อขึ้นมาใหม่ เนื่องจากไม่สามารถที่จะซื้อสื่อเหล่านี้ได้เนื่องจากเป็ของต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) และไม่สามารถทำการ Copy ได้เนื่องจากติดในเรื่องของการคุ้มครองในด้านลิขสิทธิ์ทางทรัพย์สินและปัญญาของต่างชาติจึงไม่สามารถทำได้ และอุปกรณ์ในการใช้สื่อของผู้เรียน support กัน จึงได้จัดทำสื่อขึ้นมาใหม่มีลักษณะเป็นแผ่น CD โดยใช้โปรแกรม power point เกี่ยวกับการเขียนและออกเสียง และการพูดภาษาญี่ปุ่นโดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน โดยครูเป็นผู้แจกแผ่น CD ให้นักเรียนทุกคนไปใช้ และให้ใบบันทึกการใช้สื่อแก่นักเรียนและอธิบายบอกถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้และสามารถนำไปใช้ได้ และให้ใบบันทึกการใช้สื่อแก่นักเรียนและอธิบายบอกถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้และสามารถนำไปใช้ได้ มาส่งทุกสัปดาห์เป็นเวลา 3 สัปดาห์ เพื่อทดสอบสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้วเป็นรายบุคคล โดยการทดสอบจากโปรแกรม powerpoint โดยมีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้

วิธีการสร้างและพัฒนา

ขั้นตอน

ขั้นตอนหลัก

รายละเอียด

ขั้นตอนที่ 1    1.ศึกษาปัญหาของนักเรียนที่    เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก2.ประชุมปรึกษาผู้ที่เกี่ยวข้อง3.เสนอแนะวิธีการแก้ปัญหา   และสรุปถึงปัญหาที่พบ รายละเอียดย่อย 1.1-ทดสอบการอ่าน-เขียนตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นหลัง   จากที่สอนไปแล้ว 1 -2 สัปดาห์-สอบถามและทดสอบการอ่านเขียนนักเรียนเป็น  รายบุคคลเพื่อหาปัญหาที่พบ รายละเอียดย่อย 1.2-ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องและสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาที่พบ รายละเอียดย่อย 1.3สรุปชี้แจงวิธีการที่จะนำมาใช้ในการแก้ปัญหาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการขั้นต่อไป 
ขั้นตอนที่ 2        1.ออกแบบลักษณะการนำ  เสนองานลงในกระดาษ  รายละเอียดย่อย 2.1-การออกแบบภาพรวมของงานที่จะนำเสนอในกระดาษอย่างคร่าวๆถึงจำนวน ภาพนิ่งของงาน ลำดับขั้นการนำเสนอที่จะแสดงใน powerpoint  ซึ่งจะรวมถึงการเริ่มต้นเรื่องและการจบเรื่องที่จะเสนอให้เหมาะกับเนื้อหาและผู้เรียนเป็นสำคัญ
ขั้นตอนที่ 3        1.เตรียมภาพประกอบที่จะนำ   มาประกอบการนำเสนอ2.สร้าง file เสียง ที่จะนำมาใส่ในงานนำเสนอ รายละเอียดย่อย 3.1- ค้นหาจาก Internet  หรือ ภาพที่มีอยู่แล้ว และสร้างขึ้นมาเองในบางส่วนและ save ไว้ในรูปของ file jpg.รายละเอียดย่อย 3.2-สร้าง file เสียงจากโปรแกรม sound record ตามลำดับตัวอักษรและการออกเสียงที่ถูกต้อง รวมทั้งFile sound อื่นๆที่จะนำมาใส่ไว้  
ขั้นตอนที่ 4        1.สร้างงานการนำเสนอ powerpoint ตามที่วางแผนไว้   รายละเอียดย่อย 4.1-         ลงมือทำโดยการเปิดโปรแกรมpowerpointขึ้นมา-         นำภาพที่เตรียมไว้มาวางใน แผ่นงาน-         จัดทำการนำเสนอเสนอภาพนิ่งตามที่ต้องการ
ขั้นตอนที่ 5        1.สร้างตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น  รายละเอียดย่อย 5.1-พิมพ์ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นจากprogram microsoft word และcopy มาวางลงใน ภาพนิ่งของ     powerpoint ที่ต้องการ( กรณี computer ที่ใช้เป็นระบบปฏิบัติการ windows 95-windows me จะใช้ โปรแกรมNJ STAR ในการพิมพ์แทน)แล้วเรียงลำดับตามตัวอักษร  
ขั้นตอนที่ 6        1.ใส่เสียงลงในภาพนิ่ง  / ตัวอักษร รายละเอียดย่อย 6.1-ใส่เสียงที่ได้เตรียมไว้แล้วลงตามภาพนิ่งที่  ต้องการ โดยการเลือกจาก การกะจังหวะที่มีอยู่   ในลูกเล่นของการนำเสนอใน powerpoint- ใส่เสียงเข้ากับตัวอักษรตั้งแต่ตัวแรกที่ปรากฏ    จนถึงตัวสุดท้ายตามลำดับจนครบทุกตัว
ขั้นตอนที่ 7 บันทึกงาน รายละเอียดย่อย 7.1บันทึกผลงานที่ได้ทำลงไปเก็บไว้ใน foder เดียวกันกับ file เสียง
ขั้นตอนที่ 8 เผยแพร่ผลงาน รายละเอียดย่อย 8.1-เผยแพร่ผลงานแก่นักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก หลังจากผ่านไป 1-2 สัปดาห์ ก็กลับมาทำการประเมินผลจากการใช้สื่อนวัตกรรม  

   

                         -  การเขียนตัวอักษรตามคำบอกออกเสียง ตัวฮิราคานะ  คาตาคานะ (เป็นสื่อที่ทำไว้ใช้สำหรับการเรียนรู้และพบปัญหาเกี่ยวกับการเขียนและเสียงในภาษาญี่ปุ่นไปแล้วประมาณ 1 เดือน)

                                   4.  กิจกรรมการใช้สื่อการเรียนการสอน

                         -  การใช้สื่อและอุปกรณ์การเขียน จากหนังสือและบัตรอักษรภาพ มีวิธีการดังนี้

                         -  การใช้สื่อจากการค้นหา

                                ใบความรู้และทดสอบ

                         -  การใช้สื่อจากการวางแผนจัดทำสื่อวันมาเรียน

                           5.  การกำหนดพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียน

                         เมื่อรวบรวมสื่อเนื้อหาสาระจากแหล่งการเรียนรู้ ไว้ในรูปของใบความรู้ ใบกิจกรรมและการใช้สื่ออักษรภาพในขณะที่สอน ครูได้สังเกตพฤติกรรมขณะที่สอนและตรวจงานจากใบกิจกรรมที่ได้ให้ทำหลังสอน รวมทั้งการสอบถามผู้เรียนหลังจากใช้สื่อและจากใบบันทึกการใช้สื่อที่นักเรียนส่งกลับมาและวิเคราะห์ผลสะท้อนกลับ Feedback ของกิจกรรมนั้น ๆ ถ้าผู้เรียนยังไม่ได้เรียนรู้ตามที่ใช้สื่อการสอนที่ได้จัดทำขึ้นมาใหม่ ใช้ไปทำที่บ้าน และการมาทดสอบเป็นรายบุคคล

                         กิจกรรมอย่างแรก การใช้สื่ออักษรภาพในการสอน ในชั้นเรียนและเรียกถามเป็นรายบุคคลโดยการถามตอบจากสื่อที่ใช้จากการทำแบบฝึกหัดหลังเรียน

 

                         กิจกรรมอย่างที่สอง ใบความรู้เรื่องประเทศญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น (ญี่ปุ่น) โดยกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้ฝึกการเขียนตัวอักษร ฮิรากานะ และ คาตาคานะ จากตัวอย่างใบความรู้และเขียนสิ่งตามใบกิจกรรม และทดสอบและจากที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว

                           กิจกรรมอย่างที่สาม นักเรียนสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองโดยทำบัตรตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นโดยทำตัว ฮิราคะนะ คาตาคะนะ ที่ไม่มีคำอ่านเลยมีแค่ตัวพยัญชนะของภาษาญี่ปุ่นโดด ๆ รวมทั้งคำทักทายเป็นภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกในเวลาว่างจะหว่างการนั่งรถกลับบ้าน แล้วจึงมาแล้วมาสอบเรียงลำดับกับครูผู้สอน    ดังรูป

จากส่วนนี้ไปรอก่อนนะครับ หมดเวลาแล้วววววว

                                                                      ถูกงูรัดเลยร้อง “อ๊ะ”            (อะ)      
                                                            กินจน “อิ่ม”                      (อิ)                                                                     “อุ้ม”ลูกน้อย                   (อุ)                                                                                                                                         “เอน”ตัว                             (เอะ)                                                                                                                      “โอ๊ะ”เกือบเหยียบ   (โอ๊ะ)        การกำหนดพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้เรียน

                         ครูใช้ภาษามือสำหรับสอนคนใบ้ในการสอน คำทักทายในชีวิตประจำวันและการแนะนำตัวเองโดยครูสอนให้นักเรียนออกเสียงภาษาญี่ปุ่นในเรื่องของคำทักทายแล้วแสดงท่าทางในการทักทายให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างแล้วให้นักเรียนทำตามที่สอนไป รวมทั้งวิธีการนับตัวเลขโดยใช้มือ แล้วสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ และการทดสอบแบบปากเปล่าและใบงานเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่หลากหลายและเป็นตัวดึงดูดให้นักเรียนสนใจเรียนเพราะมีกิจกรรมให้ทำ

  การประเมินผลและปรับปรุง  

                         กิจกรรมจากการใช้สื่อ ทั้งที่เป็นใบกิจกรรม และใบบันทึกการทำกิจกรรมต่าง ๆ นั้นได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้นักเรียนแต่ละคนสามารถตรวจสอบการทำงานของตนเองได้อย่างเป็นธรรมชาติ เช่น การทดสอบความรู้จากกที่ได้เรียนรู้ในแผ่น CD แบบบันทึกการใช้สื่อประจำวันและพัฒนาการเรียนรู้ที่ตนเองบันทึกไว้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้เรียนรู้และตรวจสอบตนเองได้ โดยการที่ผู้สอนได้ทำตามขั้นตอน ดังนี้คือ

  การทดสอบ

                        

                         1.  ผู้สอนประเมินผู้เรียนโดยใช้การทดสอบแบบ Achievemet test เพื่อทดสอบว่าผู้เรียนเข้าใจและสามารถใช้เรื่องการสอนไปมากน้อยเพียงใดหลังจากเรียนจบแล้ว โดยแบบประเภท ตามเนื้อหาการทดสอบออกเป็น

 

                         ทักษะการอ่าน                                             โดยอ่านตัวอักษร

                         ทักษะการฟัง                                               การเขียนตามคำบอก

                         ทักษะการเขียน                                           ไวยากรณ์

                         ทักษะการพูด                                               คำศัพท์

      <p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; tab-stops: 56.0pt" cla

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนบุญวัฒนา

คำสำคัญ (Tags)#รูปแบบการสอน#assure model#รูปแบบของการวางแผนการสอนแบบ assure#ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

หมายเลขบันทึก: 141239, เขียน: 23 Oct 2007 @ 21:24 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 14:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ planet erkm ค่ะ

 

   ถ้าแยกเขียนเป็นตอนสั้นๆ จะดีกว่าค่ะ ผู้อ่านจะได้ "ติดตามตอนต่อไป"

                             Tadsanee

ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาอ่านและแสดงความคิดเห็นคำแนะนำ ปีหน้าต้นเดือนเราจะนำสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วมาให้ทุกท่านได้ทราบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ

สวัสดีค่ะ มาเยี่ยมภาษาญี่ปุ่น คึกคักน่าดู มีคุณครูเก่ง

ฉัตรพงศ์
IP: xxx.28.78.172
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ จะนำไปเป็นตัวอย่าง นะครับผม