นักเรียที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ (นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ อ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ออก )

ปัญหา

อ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ออก

สาเหตุของปัญหา

1.จำตัวสะกดไม่ได้จึงทำให้จำเสียงมาตราตัวสะกดไม่ได้

2.จำเสียงมาตราตัวสะกดไม่ได้จึงทำให้แจกลูกสะกดคำไม่ถูกต้อง

3.แจกลูกสะกดคำไม่ถูกต้องจึงทำให้อ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ออก

วิธีแก้ปัญหา

1.ใช้สื่อรูปภาพการจำตัวสะกดที่ตรงตามมาตราตัวสะกด  (สามารถดูได้ที่  ไฟล์อัลบั้ม)  ตัวอย่างวิธีการจำตัวสะกดในแม่กน  โดยให้ดูรูปภาพที่1. หนูอยู่ในโกน ดังนั้น  ตัว  (น) อยู่ในแม่กน)  รูปภาพที่2.เด็กกดหัวแมว  ดังนั้นตัว (ด) อยู่ในแม่กดเพราะเด็กกดหัวแมว รูปภาพที่3  กบนั่งอยู่บนใบไม้  ดังน้น (บ) อยูในแม่กบ  รูปภาพที่  4 งูอยู่ในกรง  ดังนั้นตัว  (ง) อยู่ในแม่ กง  รูปภาพที่  5 ม้าวิ่งรอบวงกลม  ดังนัน (ม) อยู่ในแม่กม  รูปภาพที 6  ไก่กกไข่  (ก) อยู่ใน  แม่ กก   รูปภาพท่  7. ยักษ์นอนเกยก้อนหิน  ดังนั้น ตัว (ย) อยู่ในแม่เกย  รูปที่ 8  ว่าวลอยอยู่บนท้องฟ้า  ดังนั้น  ตัว (ว)อยู่ในแม่กอว 

(หมายเหตุ)  สื่อที่เร้าใจและตรงกับความต้องการ  จึงจะสามารถช่วยในการจำที่ยั่งยืนของเด็กกลุ่มนี้ได้

  2. การจำเสียงมาตราตัวสะกด  โดยช้ชุดฝึกที่เป็นใบงานดังนี้

    ใบงานที่1. ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องส่วนประกอบของคำ  ซึ่งประกอบด้วย  ตัวพยัญชนะต้น  +  สระ  + ตัวสะกดในแม่.....

    ตัวอย่าง    คำ    =   พยัญชนะต้น + สระ   +  ตัวสะกด

                     กาน  =     ก                  +  า       +    น  

                      สิน   =     ส                  +  อิ       +    น  

                      เดน  =     .....               +  .....    + ....  

                      โจน  =     .....               +  .....    + ....  

            ใบงานที่  2  การฝึกจำเสียงมาตราตัวสะกดกดในแม่ กน 

      ตัวอย่าง

 สระ    า    ในแม่กนต้องพูดว่า  แม่กน -เสียง -อน- เสียง -อาน

สระ    อิ    ในแม่กนต้องพูดว่า  แม่กน -เสียง -อน- เสียง -อิน     

สระ    เ    ในแม่กนต้องพูดว่า  แม่กน -เสียง -อน- เสียง -เอน

สระ    อ    ในแม่กนต้องพูดว่า  แม่กน -เสียง -อน- เสียง -......

สระ    โ    ในแม่กนต้องพูดว่า  แม่กน -เสียง -อน- เสียง -........

สระ    แ    ในแม่กนต้องพูดว่า  แม่กน -เสียง -อน- เสียง -.......

ใบงานที่ 3 การฝึกออกเสียงตามมาตราตัวสะกดในแม่กนตามเสียงพยัญชนะต้น  +  สระ   +  ตัวสะกดในแม่กน

คำว่า         กาน  ครูถามก่อนว่า  คำนี้มีตัวสะกดในแม่ใด  (แม่กน)

เมื่อตอบว่าแม่กนแสดงว่าจำตัวสะกดได้แล้วจึงเป็นการเริ่มต้นของการแจกลูกสะกดคำตามที่ครูโหลได้พัฒนาขึ้นดังนี

  กาน

แม่กน-เสียง-อน-เสียง-อาน-กอ-อาน-กาน-กอ-อา-นอ-กาน

สิน

แม่กน-เสียง-อน-เสียง-อิน-สอ-อิน-สิน-สอ-อิ-นอ-สิน

เดน

แม่กน-เสียง-อน-เสียง-เอน-ดอ-เอน-เดน-ดอ-เอ-นอ-เดน

สอน

แม่กน-เสียง-อน-เสียง-ออน-สอ-ออน-สอน-สอ-อ-นอ-สอน

...ฯ......

ส่วนการแก้ปัญหา  ข้อ  3  เมื่อจำเสียงมาตราตัวสะกดได้ก็สามารถแจกลูกสะกดคำได้ถุกต้อง และสามารถอ่านคำที่มีตัวสะกดออก

ข้อเสนอแนะ ให้นักเรียนฝึกแจกลูกคำตามครู และก็ฝึกเอง  ฝึกหลายๆเที่ยว  ก่อนฝึกต้องมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนทุกครั้งเพื่อจะได้ทราบผลของการพัฒนาการอ่านคำของผู้เรียน  ส่วนแม่กด  กบและแม่อื่นก็ใช้วิธีการแบบเดียวกันนี้  แต่พึงระวังในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนกลุ่มจะต้องฝึกเป็นรายบุคคลบ  นอกเวลาเรียน  ฝึกตามความพร้อมของผู้เรียน  ใช้เวลาการฝึกทีละน้อยแต่บ่อยครั้ง  และพึงระลึกเสมอว่าเด็กกลุ่มนี้มีปัญหาทางการเรียนรู้  ไม่ใช่เด็กปกติ  เขาต้องการความเข้าใจก่อน  จึงจะจดและจำ..... การสอนจะต้องสอนให้เขารู้วิธีหาปลา  ไม่ใช่หาปลาให้เขากิน จิตวิทยาที่เรียนมาควรนำมาใช้กับพวกเขาจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด และรู้ว่าคุณค่าของเรียนว่ามีมากเพียงใด

และผลที่ได้จึงจะเป็นการเรียนรู้ที่ยั่งยืน  ครับ...