ครูโหล

ครูโหล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนสามัคคีศึกษา
Usernamekouloo
สมาชิกเลขที่29641
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

การศึกษา

  ค.บ.  การศึกษาเกษตร     มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ปัจจุบัน  กำลังศึกษา  มมส.  ป.โท  บริหาร  บร. 7 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

 1. ครูต้นแบบปฏิรูปการเรียน  (Teacher  Awards )  ระดับจังหวัด

    ปี  2544

2.บุคลากรต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้  รางวัลครูเกียรติยศ  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ปี  2546

3. บุคลากรผู้พัฒนางานวิจัยในช้นเรียน  ระดับดีเยี่ยม   ในงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติ  5  ธันวามหาราช  ปี  2547

4. Good  practice  ระดับประเทศ  2550

    นวัตกรรมการเรียนการสอน ดีเยี่ยม  ระดับสพฐ.  ปี การศึกษา  2550  และ 2551

5. สพฐ.เชิญเป็นวิทยากรจัดทำหลักสูตรแก่ครูในเขตพื้นที่ดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) นำนวัตกรรมการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ปรับใช้กับเด็กดอย ปีการศึกษา 2551

6. คุรุสภาคัดสรรผลงานวิจัย  1  ใน  133  ผลงานวิจัยระดับประเทศ  ปีการศึกษา 2551

7.สพฐ.มอบโล่เกียรติยศในด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาเด็กพิเศษเรียนร่วม  ปีการศึกษา 2552

8. เกียรติบัตร "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณของความเป็นครู  จากเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา  2553

     ผลงานกำลังศึกษาและพัฒนาปัจจุบันคือ  กำลังผลิตแบบเรียนปอขี้ไก่สำหรับนักเรียนชั้นป.1

     นวัตกรรมแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เผยแพร่ที่  Google  พิมพ์ว่า  "ครูโหลสอนอ่านที่หนูรัก" อยู่ใน  www.nongdonrogfar