ธรรมบรรณาการ

ได้รับของขวัญปีใหม่จากท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  รศ.ดร.กุลธิดา  ท้วมสุข  เป็นของขวัญที่ใหญ่มากทั้งปริมาณ(เล่มหนามาก จำนวน  1227 หน้า)  และคุณภาพ (รินรสพระธรรมแสดง: แสงส่องใจ 13 อันดับ  พระนิพนธ์ใน  เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก)  จัดพิมพ์โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  ขออนุญาตยกบทส่วนหนึ่งให้ท่านได้  รินรสพระธรรมร่วมกัน 

"โลกมิได้มีความหมายเพียงดาวดวงหนึ่งในจักรวาล  แต่โลกหมายถึงทุกคนทุกสัตว์  คือหมายถึงเรา  หมายถึงเขานั่นเอง  เราเดือดร้อน  เขาเดือดร้อน  นั่นก็กล่าวได้ว่าโลกเดือดร้อน  จึงอย่าแยกเราแยกเขา  พึงถือเป็นโลกด้วยกัน."

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)