ตอนบ่ายวันที่ 26 มกราคม 2549  ได้รับเชิญจากท่าน รศ.ประสิทธิ์  คุณุรัตน์  ให้บรรยายเรื่อง "ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"  แก่นักศึกษาปริญญาโทคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีนักศึกษาเข้าเรียนจำนวน  6  คน  ส่วนหนึ่งของการบรรยายปรากฏในภาพครับ

ยกเครื่องยุทธศาสตร์ภาคอีสาน

สรุปการปรับยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ