การบรรยาย "ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2549

ได้รับเชิญจากศูนย์วิจัยท่องเที่ยวภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรศ.ดร.เศกสรรค์  ยงวณิชย์  ให้บรรยายเรื่อง ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  แก่ชมรมธุรกิจการท่องเที่ยวและหอการค้าในภาคอีสาน  ศูนย์วิจัยนี้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผลงานโดดเด่นและเป็นที่ประจักษ์มาก  จะช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของภูมิภาคได้เป็นอย่างดี  ส่วนหนึ่งของคำบรรยายปรากฏดังในภาพ

ยุทธศาสตร์รวมประเทศ

ยุทธศาสตร์ภาพรวมของประเทศ

Strategic of Tourism

ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศและกลุ่มจังหวัด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)