การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาบุคลากร

 การพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมตัวออกนอกระบบ ของ "ปขมท" (Link) ที่จะจัดที่ กาดสวนแก้ว น่าจะศึกษาจาก ประกาศ สมศ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๙ ผมย่อความมาบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ม.ในกำกับครับ

 เกณฑ์การประเมิน

ระดับ ๑ มีแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาบุคลากร ที่เตรียมพร้อมสำหรับการเป็น ม.ในกำกับ

ระดับ ๒ มี ๑ และ มีการจัดทำข้อเสนอ

ระดับ ๓/๔/๕ มี ๒ และ มีการดำเนินตามข้อเสนอ เพื่อการเปลี่ยนแปลง สำหรับการเป็น ม.ในกำกับ ร้อยละ ๕๐/๗๕/๙๐ ของแผนบริหารการเปลี่ยนแปลง และ การพัฒนาบุคลากร

ฝากให้ให้ทีมสภาข้าราชการและลูกจ้างนำไปเป็นแนวทางทำแผนด้วยครับ จะได้สอดคล้องกับที่ สมศ จะมาประเมินในปีงบประมาณ ๒๕๔๙ ซึ่งเข้า "ไตรมาส ที่ ๒ เดือนที่ ๒ แล้วครับ"

JJ