เทคนิคและวิธีการใช้แบบทดสอบ

เทคนิคและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

 เทคนิคและวิธีการใช้แบบทดสอบ

   ข้อเสนอแนะในการนำ test ต่างๆ มาใช้ในการวิจัยมีดังนี้

1)      เลือกแบบทดสอบให้ตรงกับสิ่งที่จะวัด

2)   ถ้าแบบทดสอบมาตรฐานมีอยู่แล้ว ก็ต้องตรวจสอบว่าจะนำมาใช้ในกลุ่มตัวอย่างที่กำหนดไว้ได้หรือไม่ มีค่ามาตรฐานเป็นเท่าใด (norm), การดำเนินการสอบและการคิดคะแนนในแบบทดสอบมาตรฐานกำหนดไว้อย่างไร ก็ต้องดำเนินการตามนั้นโดยเคร่งครัด

3)   ถ้าจะต้องแปลเป็นภาษาไทย ต้องตรวจสอบความถูกต้องของภาษา และหาค่าความเที่ยงตรงใหม่ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนไทย ซึ่งถ้าเป็นเรื่องของบุคลิกภาพ ทัศนคติ หรือความสนใจต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมด้วย

4)    ถ้าจะสร้างแบบทดสอบมาตรฐานขึ้นเอง ต้องศึกษาในเรื่องเหล่านั้นอย่างมาก เป็นต้นว่า จะสร้างแบบวัดทัศนคติก็ต้องศึกษาว่า Scale สำหรับวัดทัศนคตินั้นมีกี่แบบ แต่ละแบบมีหลักการสร้างอย่างไร มีหลักการคิดคะแนนอย่างไร เวลาสร้างก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนทุกอย่างและวัดทัศนคติต่อสิ่งใด ก็ต้องมีความรู้ในสิ่งนั้นโดยละเอียด จึงจะคิดเนื้อหาที่จะสร้างในแบบวัดทัศนคตินั้นได้ เมื่อสร้างเสร็จก็ต้องดำเนินการตรวจสอบทดลองใช้ จนแน่ใจว่าเครื่องมือที่สร้างนั้นมีคุณภาพดี แล้วจึงนำไปใช้จริงได้ ระยะเวลาในการสร้างเครื่องมือแต่ละขั้นจึงกินเวลาเป็นหลาย ๆ เดือน หรือเป็นปี

5)   ข้อสำคัญที่ต้องจดจำไว้ คือ แบบทดสอบมาตรฐานนั้นเจ้าของมักจะสงวนลิขสิทธิ์การนำมาใช้จึงต้องได้รับอนุญาตจากผู้สร้างแบบทดสอบนั้น ๆ เสียก่อน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอนความเห็น (0)