ส่งงาน "การสร้างหลักสูตรการฝึกอบรม"

"หลักสูตรการฝึกอบรม"

การสร้างหลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรม

                หลักสูตรการฝึกอบรมนับเป็นหัวใจของการฝึกอบรม เพราะหลักสูตรการฝึกอบรมจะเป็นเครื่องชี้ให้ทราบอะไรหลายๆอย่างในการฝึกรมรม เช่น
                1. ชี้ให้เห็นแนวทางที่จะพัฒนาบุคลากรไปทิศทางไหนเน้นหนักสาขาอะไร
                2. เป็นเสมือนแผนปฏิบัติงานของผู้สอน วิทยากรในการบรรยายที่กำหนดความมุ่งหมาย หัวข้อวิชา หัวข้อวิชา เนื้อหา วิธีการที่จะใช้ในการฝึกอบรม ตลอดจนแนวทางการวัดผล
                3. หลักสูตรการฝึกอบรมสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามสภาพการณ์ ตลอดจนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
                4. หลักสูตรที่จัดได้อย่างดีและมีความเหมาะสม จะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ประโยชน์ เกิดความสนใจ เรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
                5. หลักสูตรการฝึกอบรมที่ดีต้องสร้างขึ้นจาการศึกษาวิเคราะห์
                6. ควรมีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการทำงาน
                7. ควรจะให้มีการใช้เทคนิคในการฝึกอบรมหรือเทคนิคการถ่ายทอดความรู้หลายๆรูปแบบ
                8. ควรมีการประเมินผลเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ลำดับขั้นตอนในการสร้างโครงการฝึกกอบรม

                1.ทำการศึกษา สำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์สภาพปัญหาในการดำเนินการฝึกอบรม
                2. ระบุปัญหาและความจำเป็นในการฝึกอบรม
                3. กำหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
                4. กำหนดหัวข้อวิชา
                5. กำหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละหัวข้อวิชา
                6. เรื่องลำดับหัวข้อวิชา ในกำหนดการฝึกอบรม
                7. กำหนดระยะเวลาของหัวข้อวิชาและหลักสูตร
                8. กำหนดเทคนิคที่จะใช้ในการฝึกอบรม
                9. กำหนดสื่อในการฝึกอบรม
                10. กำหนดวิทยากร
                11. ดำเนินการฝึกอบรม
                12. กำหนดการวัดประเมินผล ติดตามผล
                13. วิเคราะห์ – หาแนวทาง – ปรับปรุงพัฒนา

ข้อมูลความรู้ในการจัดทำหลักสูตร

                ในการจัดทำหลักสูตรให้ได้ผลดีนั้น ผู้จัดทำควรมีความรู้ความเข้าใจ และควรศึกษาหลายๆด้าน เช่น ด้านปรัชญา ความมุ่งหมาย เนื้อหาวิชา สภาพปัญหา ประสบการณ์ต่างๆซึ่งจะทำให้การจัดทำหลักสูตรได้ผลดียิ่งขึ้น ผู้จัดทำควรมีความรู้ดังนี้
                1. ความรู้ด้านแนวความคิด
                2. ความรู้ในเรื่องเนื้อหาวิชา
                3. ความรู้ในเรื่องสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
                4. ความรู้เกี่ยวกับสภาพสังคม
                5. ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เข้าฝึกอบรม
                6. ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีด้านการฝึกอบรม

กระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตร

มีสิ่งที่ต้องคิดและยึดถือเป็นหลักไว้ดังนี้

                1. การกำหนดจุดมุ่งหมาย นโยบายของหลักสูตร

                2. การบรรจุวิชาต่างๆลงในหลักสสูตร

                3. การนำหลักสูตรไปดำเนินการ

                4. การประเมินหลักสูตร

กระบวนการเขียนโครงการการฝึกอบรม

                1.ทำการศึกษาตรวจสอบ วิเคราะห์สภาพปัญหาในการดำเนินการฝึกอบรม

                  เป็นการศึกษาสภาพการทำงาน ประสิทธิภาพ ปัญหา อุปสรรค อันเกิดมาจากการฝึกอบรมหรือจะแก้ปัญหาด้วยการฝึกอบรม หรืออบรมที่ต้องทำ

                2. การพิจารณาความจำเป็นในการฝึกอบรม   

                3. การตั้งชื่อโครงการฝึกอบรม

                  อาจจะใช้คำว่า “การฝึกอบรม” หรือ “การประชุมเชิงปฏิบัติการ” การอบรมกฎระเบียบทั่วไปสำหรับพนักงานใหม่มักใช้คำว่า “ปฐมนิเทศ” บางหลักสูตรก็ใช้คำว่า “สัมมนา” สำหรับผู้บริหารระดับสูง

                4. หลักการและเหตุผล

                  เป็นการพรรณาหลักการเหตุผลที่ดำเนินการฝึกอบรม อาจจะอ้างนโยบายขององค์การ คำสั่ง หลักการ ความจำเป็น ความคิดเห็น ข้อคิดเห็นของผู้บริหาร ผู้ที่เชื่อถือมาเขียนเป็นหลักการและเหตุผล

                5. วัตถุประสงค์

                  เป็นการพรรณาถึงการเปลี่ยนแปลงอะไร ทางใด ความต้องการให้เกิดอะไร มีการพัฒนาไปในทางใด อาจแจกแจงออกเป็นข้อๆ หรือเป็นด้านๆไปก็ได้

                6. ประโยชน์หรือผลที่คาดว่าได้รับจากการฝึกอบรม

                  เป็นการระบุให้ทราบถึงผลความเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้เกิดประโยชน์ อันเกิดจากการฝึกอบรม อาจบอกถึงปริมาณความเปลี่ยนแปลงหรือประโยชน์จะได้รับ ปานกลาง มากที่สุด

                7. ระยะเวลาการอบรม/สัมมนา และจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา   

                8. การจัดการหลักสูตร กำหนดหัวข้อวิชาและเวลาที่ใช้ในการอบรม

                  เป็นหารกำหนอหัวข้อวิชาหลัก ที่จำเป็นต้องสอน และหัวข้อรองที่จำเป็นต้องเรียนรู้ เพื่อเสริมให้วิชาหลักได้ผลสูงขึ้น ดีขึ้น

                9. กำหนดเทคนิคที่จะใช้ในการสอน

                  เทคนิคที่ใช้ในการฝึกอบรมมีมากมายหลายแบบ ผู้จัดทำหลักสูตรมักจะกำหนดและแนะนำวิทยากร ถึงเทคนิควิธีการนั้นๆได้ผล และมักจะใส่ใว้ท้ายหัวข้อวิชา         

               

10. กำหนดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องช่วยต่างๆ

                  คือการศึกษาจากวิทยากรว่าจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง แล้วกำหนดในแผน
                11. กำหนดเอกาสารประกอบการฝึกอบรม
                  ได้แก่ คู่มือการฝึกอบรม หนังสือ หรือตำรา เอกสาร แหล่งอ้างอิง ควรแจ้งให้ทราบว่าจะจัดหาให้หรือไม่ ต้องซื้อที่ไหนอย่างไร
                12. การจัดทำตารางการฝึกอบรม

                  คือการจัดทำกำหนดตารางการฝึกอบรม เพื่อให้ทราบว่าวันใด เวลาเท่าไร จะทำอะไร    อบรมอะไร อบรมเลิกเวลาใด และวันต่อๆไปทำอะไร และควรกำหนดตารางเวลาพักและเลิกให้ทราบทั่วกัน รวมทั้งวิทยากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง

                13. การกำหนดกลุ่มผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

                  เพื่อให้กลุ่มผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมไม่แตกต่างกันมาก อันจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ อาจกำหนดอายุ การทำงาน ระดับตำแหน่งที่ใกล้เคียงกัน

                14. จำนวนผู้เข้าร่วนการฝึกอบรม

                  เป็นการประมาณการกำหนดจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้บริหารทราบ พิจารณา สั่งการ

                15. รายนามวิทยากร

                  สถาบัน ตำแหน่ง หน่วยงานที่วิทยากรสังกัด

                16. รายนามผู้เข้าการฝึกอบรม

                  ตำแหน่ง หน้าที่การงาน

                17. ผู้รับผิดชอบการอบรม/สัมมนา
                18. กำหนดสถานที่ ห้องฝึกอบรม (ทำแผนที่)
                19. งบประมาณที่ใช้  (รายละเอียด)
                20. การรับรองผลการฝึกอบรม ประกาศนียบัตร (วันรับ ประธานในพิธี)
                21. การบังคับบัญชาระหว่างการฝึกอบรม/สัมมนา

                  ผู้อำนวยการฝึกอบรมเป็นผู้ควบคุมและบังคับบัญชาผู้เข้าร่วมการอบรม/สัมมนา และเป็นผู้พิจารณาการลาป่วย ลากิจ ตามที่เห็นสมควร แล้วแจ้งต้นสังกัดทราบ

                22. การประเมินโครงการ

-         ประเมินโครงการ

-         ประเมินรายวิชา

-         ประเมินผลวิทยากร

23. การส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา

                  ให้หน่วยงานต้นสังกัด ส่งตัวผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา เข้าอบรม/สัมมนา ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดไว้ ผู้อำนวยการฝึกอบรมจะทำหนังสือส่งตัวผู้เข้ารับการอบรมกลับต้นสังกัด

                24. แนวทางการปรับปรุงการฝึกอบรมในครั้งต่อไป

                 คณะผู้จัดฝึกอบรมจะนำผลการประเมินผลมาวิเคราะห์ ประชุม พิจารณา เพื่อปรับปรุง      แก้ไขตลอดจนหาแนวทางปรับปรุงพัฒนาการฝึกอบรมครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากกขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน comwork-Tinnakorn



ความเห็น (1)

รสสุคนธ์ มกรมณี
IP: xxx.155.54.248
เขียนเมื่อ 
ยังส่งไม่ถูกชุมชนค่ะ งานนี้ต้องส่งที่ชุมชนบริษัทจำลอง ทินกรยังต้องพัฒนาศักยภาพการใฃ้คอมพิวเตอร์อีกมากนะคะ