วันที่ 25-27 มกราคม 2549 ชาววิทยาลัยฯ 4 คนได้เข้ารับการอบรมนี้  อ.ดร.แก้ววิบูลย์ แสงพลสิทธ์ อ.ณิชาภา วุฒิวัฒน์ อ.นัยนา จันจิระสกุล และอ.สุดารัตน์ สุวารี

วิทยากรในการอบรมคือศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร และทีมงานจากสคส.

ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอาจารย์และทีมงานด้านการประกันคุณภาพจาก 10 สถาบันใน สสอท.