Proceedings มหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ ๒ (๑๗)

Proceedings มหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ ๒ (๑๗)

บทสรุป  การจัดการความรู้ของภาคราชการ

         การนำการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาของภาคราชการ  จากกรณีศึกษาของสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร   โรงพยาบาลบ้านตาก   เครือข่ายราชการ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งผู้ที่ทำหน้าที่เป็นคุณเอื้อ    คุณอำนวย   และคุณกิจ  ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนในการเสวนาครั้งนี้  มีทั้งลักษณะการดำเนินการที่เหมือนกันและแตกต่างกันไปบ้าง ตามบริบทของแต่ละองค์กรและตามประเด็นของการพัฒนาที่นำการจัดการความรู้มาใช้ 

         แต่อย่างไรก็ตาม  จะเห็นได้ว่า  ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของการนำการจัดการความรู้มาใช้ของทุกหน่วยงาน  ก็คือ  การมีส่วนร่วมของทุกคนทุกฝ่าย  ซึ่งจะเกิดได้จากมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน  การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน   เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน   การนำเทคนิควิธี เครื่องมือต่างๆ มาใช้ในแต่ละขั้นตอน ของการจัดการความรู้   เช่น  การถอดบทเรียน การประเมิน  ซึ่งจะช่วยให้การจัดการความรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และที่สำคัญคือการให้ความสำคัญของผู้บริหาร  ที่จะต้องทำหน้าที่เป็นคุณเอื้ออย่างจริงจังด้วย   ที่จะขาดเสียมิได้คือความรู้และทักษะของนักจัดการความรู้หรือคุณอำนวยซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่จะต้องสร้างให้เกิดบรรยากาศแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดขึ้นให้ได้ และคุณกิจคือผู้ปฏิบัติซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการความรู้  ที่มีความรู้ฝังลึกอยู่ในตัว (tacit knowledge)  อันเป็นความรู้ที่มีคุณค่ายิ่งในองค์กรนั้น   เมื่อนำมาผสมผสานกับความรู้ภายนอก  และมีการจัดการให้เป็นความรู้ชัดแจ้ง (explicit knowledge) ก็จะเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ และยิ่งไปกว่านั้นหากมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามกลุ่ม มีเครือข่ายที่เชื่อมต่อกันออกไปอีก   ก็จะทำให้เกิดการต่อยอดขององค์ความรู้และทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ได้ในที่สุด 


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)