count down สู่ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 2 (2)

เหลือเวลาอีก 181 วัน จะถึงงาน "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 2 "ความสำเร็จของการพัฒนาชุดโครงการ" โดยให้คณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยนเรศวร พัฒนาชุดโครงการขั้นมาแล้วนำเสนอในวันดังกล่าว เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะดีๆ จาก รศ.ดร.พีระเดช ทองอำไพ จาก สกว.

                เหลือเวลาอีก 181 วัน จะถึงงาน "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 2     "ความสำเร็จของการพัฒนาชุดโครงการ"

                ก่อนจะพูดถึงกิจกรรมการอุ่นเครื่อง (warm up) ของสัปดาห์หน้า ก่อนถึง "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 2  ผมขอแก้ไขกำหนดการงาน Prelude "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 2 ที่จะจัดขึ้น 2 ครั้งดังนี้

                ครั้งที่ 1 วันที่ 10-11 มี.ค. 2549  ณ  ทรัพย์ไพรวัลย์แกรนด์โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จะเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาชุดโครงการวิจัย สู่ความเป็นเลิศ" (selected field) โดยให้คณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยนเรศวร พัฒนาชุดโครงการขั้นมาแล้วนำเสนอในวันดังกล่าว เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะดีๆ จาก รศ.ดร.พีระเดช ทองอำไพ จาก สกว.

                ครั้งที่ 2  วันที่ 21-22 เม.ย. 2549  ณ ทรัพย์ไพรวัลย์แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท เช่นกัน  แต่ครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาชุดโครงการในประเด็น "การพัฒนาชุดโครงการเพื่อความเข้มแข็งของเครือข่ายการวิจัย และการวิจัยเพื่อชุมชน" โดยได้เชิญนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 14 สถาบัน รวมทั้งนักวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้พัฒนาชุดโครงการในประเด็นดังกล่าว  แล้วนำเสนอเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจาก รศ.ดร.พีระเดช ทองอำไพ จาก สกว. อีกเช่นกัน

                 สำหรับกิจกรรมการ warm up ของสัปดาห์หน้า มีดังนี้

                 30 ม.ค. 49   -   สกว. จะเดินทางมาประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยด้าน "การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 

                                    -  รศ.ดร.ทรงศักดิ์  ศรีอนุชาติ จะมาพบนักวิจัยเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับโครงการวิจัย "อาหารปลอดภัย"                                                                                      

                 31 ม.ค. 49   - คณะผู้บริหารด้านงานวิจัย นำทีมโดย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ (ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร) จะนำคณะไปศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.เกษตรศาสตร์ เพื่อนำมาปรับโครงสร้างในการจัดตั้ง สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา ม.นเรศวร ต่อไป

                   2 ก.พ. 49   - ผู้ประสานงานวิจัยของทุกคณะจะมาประชุมจัดทำการวิจัยสถาบันเรื่อง "ผลการดำเนินงานของทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเรื่องรายได้" ร่วมกัน ณ ห้องประชุม CITCIMS ม.นเรศวร ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 2 แล้ว

                  จะเห็นว่าเรามีกิจกรรมการอุ่นเครื่องก่อนถึงงาน "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 2 ทุกสัปดาห์ กิจกรรมเหล่านี้จะสร้างบรรยากาศ และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามจริง ในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2549 นี้  แล้วพบกันครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัยความเห็น (0)