เป็นห่วงสังคมฐานานุภาพจอมปลอม

ศ. ดร. ชัยอนันต์  สมุทวณิช  วิเคราะห์สังคมไทยว่าเป็นสังคม 4 ฐานคือ
1. สังคมแข่งขัน
2. สังคมฐานานุภาพ
3. สังคมพอเพียง
4. สังคมด้อยโอกาส

         สังคมฐานานุภาพเป็นสังคมของข้าราชการและคนชั้นกลางของประเทศไทย   เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจการศึกษาเฟื่องฟู   โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจบัณฑิตศึกษา   และธุรกิจ "หลักสูตรผู้บริหาร"

         ผมมีโอกาสเกี่ยวข้องกับการเป็นวิทยากรในหลักสูตรสำหรับสังคมฐานานุภาพเหล่านี้อยู่บ้าง   มีข้อสังเกตว่า "นักศึกษา" ในบางหลักสูตรไม่สนใจเนื้อหาสาระของวิชา   แต่สนใจกิจกรรมเชิงสังคมของหลักสูตรเป็นหลัก   คล้าย ๆ มาเรียนเพื่อสร้าง connection และเพื่อให้มี "ตรา" ของสถาบัน

         จึงเกิดข้อสงสัยว่าสังคมฐานานุภาพ - หลักสูตรหลังปริญญาจะกอดคอกันขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่สังคมจอมปลอมเกินไปหรือไม่

วิจารณ์  พานิช
 27 ม.ค.49