ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

 รายงานสด จับภาพมาเล่าเช้าวันอาทิตย์ มิตรสร้างสรรค์

 ทีมงานชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รวมตัวกันเข้าเรียนรู้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ราชภัฏเชียงใหม่

ทางเข้าสวยงามครับ

ราชภัฎเชียงใหม่

ด้านหลังเห็นภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหมอก สวยงาม

วิทยากร

ทีมวิทยากร จาก สกอ ศ.นพ.วุฒิชัย(ยืน) ดร.วราภรณ์(เสื้อน้ำเงิน) รศ.กัลณกา (เสื้อแดง) JJ (จับภาพ)

IQA

ทีมงานผู้เข้าอยรม เชิงปฏิบัติการ ว่าที่ ผู้ประเมิน

 กิจกรรมที่เราใช้ในการสัมนนาเชิงปฏิบัติการ มีทั้งฟังแนวคิด เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงที่เรียกว่า Action Learning

 บางกลุ่มได้นำการจัดการความรู้เข้ามาแทรกเป็นกิจกรรมเสริม เช่น ALR = After Learning Review หรือการทบทวนการเรียนรู้ร่วมกัน ในด้านความรู้ ทักษะที่ได้รับ มีกิจกรรม AAR = After Action Review ทบทวนรายบุคคล และ ทีมงาน เกิด Team Learning และ ทบทวนการทำงานที่ได้ตามเป้าหมาย น้อยกว่าเป้าหมาย และ การวางแผนเป็นผู้ประเมินที่ดีในอนาคต

 จับภาพนำมาเล่า เช้าวันอาทิตย์ คิดสร้างสรรค์ รวมพลังพัฒนา

 JJ2007