ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

 รายงานสด จับภาพมาเล่าเช้าวันอาทิตย์ มิตรสร้างสรรค์

 ทีมงานชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รวมตัวกันเข้าเรียนรู้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ราชภัฏเชียงใหม่

ทางเข้าสวยงามครับ

<a href=ราชภัฎเชียงใหม่" title="ราชภัฎเชียงใหม่" width="590" height="430" />

ด้านหลังเห็นภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหมอก สวยงาม

วิทยากร

ทีมวิทยากร จาก สกอ ศ.นพ.วุฒิชัย(ยืน) ดร.วราภรณ์(เสื้อน้ำเงิน) รศ.กัลณกา (เสื้อแดง) JJ (จับภาพ)

IQA

ทีมงานผู้เข้าอยรม เชิงปฏิบัติการ ว่าที่ ผู้ประเมิน

 กิจกรรมที่เราใช้ในการสัมนนาเชิงปฏิบัติการ มีทั้งฟังแนวคิด เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงที่เรียกว่า Action Learning

 บางกลุ่มได้นำการจัดการความรู้เข้ามาแทรกเป็นกิจกรรมเสริม เช่น ALR = After Learning Review หรือการทบทวนการเรียนรู้ร่วมกัน ในด้านความรู้ ทักษะที่ได้รับ มีกิจกรรม AAR = After Action Review ทบทวนรายบุคคล และ ทีมงาน เกิด Team Learning และ ทบทวนการทำงานที่ได้ตามเป้าหมาย น้อยกว่าเป้าหมาย และ การวางแผนเป็นผู้ประเมินที่ดีในอนาคต

 จับภาพนำมาเล่า เช้าวันอาทิตย์ คิดสร้างสรรค์ รวมพลังพัฒนา

 JJ2007