หัวหน้าพยาบาล..ให้นโยบายเพื่อพัฒนางานวิจัยในปี 2551


แผนการทำงานของคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย ปี 2551

นโยบายของหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ วันที่ 5 ตุลาคม 2550ณ. ห้องประชุมฝ่ายการพยาบาล  <ul><li><div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt">หัวหน้าพยาบาล บรรยายว่า  การจัดทำแผนวิจัยของ ฝ่ายการพยาบาลในปี 2551 ควรสอดคล้องกับยุทธศาสตร์  </div></li></ul><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">หัวหน้าพยาบาล คุณชูศรี  คูชัยสิทธิ์</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">คณะกรรมการฯ ตั้งใจฟังค่ะ</p><ul>

 • ยุทธศาสตร์ที่ 2:
 • การวิจัยและพัฒนาที่สร้างองค์ความรู้ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน
 • เป้าประสงค์   แหล่งสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
 • </ul><ul>

 •  เป้าหมายหลัก
 • ผลงานวิจัยที่ตอบสนองปัญหาชุมชน สังคม และกลุ่มภูมิภาคอาเซียน
 • ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติที่มี Impact สูง และได้รับการอ้างอิงและนำไปสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
 • </ul><ul>

 • ตัวชี้วัด 
 • โครงการวิจัยใหม่ที่ขอรับการสนับสนุนเงินทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก
 • บุคลากรที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการวิจัยต่อปีครั้งของการฝึกอบรมต่อปี เพื่อพัฒนานักวิจัยให้มีขีดความสามารถในวิจัย
 • ร้อยละของจำนวนสายสนับสนุน (ขก./พมข.)ที่ได้รับทุนวิจัย
 • ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการต่อจำนวน  บุคลากร (ขก./พมข.) ทุกระดับ 
 •   บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับทุนวิจัย
 • จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ต่อปี
 • </ul><ul>

 • นโยบายและทิศทางการวิจัยด้านการพยาบาล
 • ขึ้นอยู่กับเป้าหมายขององค์กร หรือประเทศ
 • มีงบประมาณสนับสนุนการวิจัยที่เร่งด่วน
 • การกำหนดโจทย์วิจัยและจัดลำดับความสำคัญอาจรวบรวมได้ ดังนี้
 • </ul><p>                @ การสนทนากลุ่ม (focus group discussion)    </p><p>                @ การระดมสมอง    </p><p>                @ การวิเคราะห์ข้อจำกัด    </p><p>               @ การสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ     </p><p>               @ การสำรวจโดยใช้เทคนิคเดลไฟ </p><ul>

 • นโยบายพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยครบวงจรในโรค  5 อันดับแรก
 • การวิจัยเกี่ยวกับการทดลองใช้รูปแบบและวิธีการพยาบาลที่มุ่งเน้น
 • </ul><ul><li><div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"> การพัฒนาการและส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตชุดโครงการวิจัยเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สุขภาพของประชากรในกลุ่มต่าง ๆ </div></li></ul><ul>

 • ขอบเขตการวิจัยในกลุ่มประชากร
 • กลุ่มประชากรสำคัญ   ได้แก่   ผู้สูงอายุ   เด็ก   ผู้หญิง
 • กลุ่มเสี่ยง   ได้แก่   ผู้สูบบุหรี่   อ้วน   มีโรคทางพันธุกรรม   Violence  และ  abuse
 • ผู้ที่มีภาวะ การเจ็บป่วยเรื้อรัง   เช่น   เบาหวาน  ไต  หัวใจ  ปอดอุดกั้นเรื้อรัง  มะเร็ง  เอดส์  ธาลัสซีเมีย  ผู้พิการ  ผู้ป่วยระยะสุดท้าย
 • ผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่พบมาก  เช่น  AIDS  และวัณโรค  มาลาเรีย  ไข้เลือดออก  อุจจาระร่วง  เลปโตสไปโรซีส
 • </ul><ul>

 • โจทย์การวิจัย
 • ความต้องการด้านสุขภาพและปัจจัยเงื่อนไขทางสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจ
 • พฤติกรรมสุขภาพและการดูแลสุขภาพ
 • สถานการณ์ด้านสุขภาพ  และการเจ็บป่วย  เน้นการศึกษาทางระบาดวิทยา
 • ระบบการดูแลสุขภาพในสังคม
 • </ul>ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาบทบาทหน้าที่และสมรรถนะของพยาบาลให้สอดคล้องตามภารกิจด้านสุขภาพตาม  พ.ร.บ.  สุขภาพแห่งชาติ <ul>

 • ขอบเขตการวิจัย
 • บทบาทหน้าที่และสมรรถนะของพยาบาลในระบบบริการสุขภาพระดับต่าง ๆ  ได้แก่  ระดับปฐมภูมิ  ทุติยภูมิ  ตติยภูมิ  และในการส่งต่อผู้ป่วย
 • </ul><ul>

 • โจทย์วิจัย
 • สถานการณ์การทำบทบาทหน้าที่และสมรรถนะของพยาบาลในระบบบริการสุขภาพ
 • การสังเคราะห์ เพื่อนำเสนอบทบาทหน้าที่และสมรรถนะของพยาบาลในระบบบริการสุขภาพระดับต่าง ๆ   ได้แก่ ระดับปฐมภูมิ  ทุติยภูมิ  ตติยภูมิ
 • การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดระบบบริการสุขภาพและการทำบทบาทหน้าที่ของพยาบาลให้สอดคล้องตามภารกิจด้านสุขภาพตาม  พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ
 • </ul>ชุดโครงการวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาบริการสุขภาพและควบคุมคุณภาพบริการ   ที่เน้นการมีส่วนร่วมของ  ประชาชน  การดูแลตนเองด้านสุขภาพ  เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ที่มีความเป็นท้องถิ่น  หรือ  เฉพาะที่เป็นสำคัญ  <ul>

 • ขอบเขตการวิจัย
 • การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในประชากรทุกกลุ่ม  ทุกวัย  หญิงและชายทั้งที่บ้าน  ชุมชน  สถานที่ทำงาน  ทั้งนี้มุ่งนำเสนอ  ความต้องการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  ลักษณะการบริการ  บทบาทหน้าที่ของสถานบริการของรัฐและวิชาชีพผู้ให้บริการ
 • ผู้ที่มีภาวะ การเจ็บป่วยเรื้อรัง   เช่น  เบาหวานไต  หัวใจ  ปอดอุดกั้นเรื้อรัง  มะเร็ง   เอดส์  ธาลัสซีเมีย  ผู้พิการ  ผู้ป่วยระยะสุดท้าย
 • </ul><ul><li><div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"> กลุ่มประชากรสำคัญ   ได้แก่  ผู้สูงอายุ   เด็ก   ผู้หญิงเสี่ยง ได้แก่   ผู้สูบบุหรี่   อ้วน   มีโรคทางพันธุกรรม Violence  และ  abuse </div></li></ul><ul>

 • ผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่พบมาก  เช่น  AIDS  และวัณโรค  มาลาเรีย  ไข้เลือดออก  อุจจาระร่วง  เลปโตสไปโรซีส
 • ผู้ป่วยระยะวิกฤตและอุบัติเหตุฉุกเฉิน
 • </ul>  <ul>

 • โจทย์วิจัย
 • การวิจัยและพัฒนาชุดบริการหลักสำหรับประชากรกลุ่มต่าง ๆ  ที่ครอบคลุมการคัดกรอง  การวินิจฉัยและประเมินความต้องการ  การพัฒนาวิธีการบริการ   การบริการอย่างต่อเนื่อง  การวัดผลลัพธ์การบริการในกลุ่มประชากรเหล่านี้
 • ผู้ที่มีภาวะ การเจ็บป่วยเรื้อรัง   เช่น เบาหวานไต หัวใจ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง   มะเร็ง  เอดส์  ธาลัสซีเมีย  ผู้พิการ  ผู้ป่วยระยะสุดท้าย
 • </ul>  <ul>

 • กลุ่มประชากรสำคัญ   ได้แก่  ผู้สูงอายุ  เด็ก  ผู้หญิง
 • ผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่พบมาก  เช่น  AIDS  และวัณโรค  มาลาเรีย  ไข้เลือดออก อุจจาระร่วง  เลปโตสไปโรซีส
 • ผู้ป่วยระยะวิกฤติและอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน
 • ปัญหาสุขภาพที่สำคัญอื่น ๆ เช่น ธาลัสซีเมีย สารเสพติด ความรุนแรง   โรคอ้วน เป็นต้น
 • </ul><ul><li><div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt">การวิจัยและพัฒนาชุดบริการหลัก   ที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในประชากรทุกกลุ่ม ทุกวัย หญิงและชาย ทั้งที่บ้าน ชุมชน สถานที่ทำงาน ที่ครอบคลุมการประเมินความต้องการ การพัฒนาวิธีการบริการ การทำงานร่วมกับประชาชน  และองค์กรที่เกี่ยวข้อง การวัดผลลัพธ์การบริการ</div></li></ul><ul>

 • การวิจัยและพัฒนาสมรรถนะการดูแลสุขภาพตนเองในประชากรทุกกลุ่ม
 • การวิจัยเพื่อผสมผสานวิธีการดูแลสุขภาพตนเอง และหลักปฏิบัติศาสนาเข้ากับการพยาบาลสมัยใหม่
 • การวิจัยและพัฒนา กลวิธีในการจัดการกับปัญหาสุขภาพหรืออาการต่าง ๆ  ที่เป็นผลจากการเจ็บป่วยที่พบบ่อย และผลลัพธ์ของบริการต่อภาวะสุขภาพ เช่น  กลวิธีในการจัดการกับภาวะทุโภชนาการ
 • กลวิธีในการจัดการกับความรุนแรงในครอบครัว การใช้สารเสพติดในครอบครัว ชุมชน
 • กลวิธีในการจัดการกับความเครียด
 • กลวิธีในการควบคุม ป้องกันโรคท้องถิ่น เช่น มาลาเรีย เลปโตสไปโรซีส   ไข้เลือดออก วัณโรค
 • กลวิธีในการจัดการกับความเจ็บปวด
 • </ul>ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรการพยาบาล มาตรฐาน จริยธรรมในวิชาชีพและกฎหมายวิชาชีพ  <ul>

 • ขอบเขตการวิจัย
 • บทบาทหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพ ระดับต่าง ๆ เช่น ในสถานบริการสุขภาพ สมาคม  ชมรม และ สภาการพยาบาลในเรื่อง ต่าง ๆ ในการควบคุมคุณภาพการให้บริการ  สุขภาพในระดับต่าง ๆของระบบบริการสุขภาพ
 • แนวปฏิบัติในการบริการพยาบาล : การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการใช้กระบวนการ
 • มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ      พยาบาลในคลินิกจริยธรรมในวิชาชีพ  กฎหมายวิชาชีพ
 • </ul><ul>

 •  โจทย์วิจัย
 • เน้นกระบวนการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนองค์กรวิชาชีพมากกว่าการพัฒนาองค์ความรู้
 • การวิเคราะห์สถานการณ์ที่ชี้บทบาทหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพ ระดับต่าง ๆ เช่น ในสถานบริการสุขภาพ สมาคม ชมรม และสภาการพยาบาล
 • การสังเคราะห์  เพื่อเสนอบทบาทหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพ ระดับต่าง ๆ เช่น ในสถานบริการสุขภาพ สมาคม ชมรม และสภาการพยาบาล 
 • </ul> ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการพยาบาล <ul>

 • ขอบเขตการวิจัย
 • การพัฒนาสมรรถนะทางการพาบาลที่เหมาะสมกับลักษณะบริการ โดยการศึกษา การอบรม การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 • การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และนวัตกรรมทางการศึกษาพยาบาล
 • พัฒนาระบบจัดการศึกษาและรูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการพยาบาลแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาลและลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
 • การพัฒนารูปแบบการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและสถาบันให้บริการพยาบาลในการจัดการศึกษาพยาบาล
 • </ul>  <ul>

 • โจทย์วิจัย
 • การวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานภาพกำลังคนทางการพยาบาลและบริบทการพัฒนากำลังคน
 • การวิจัยและพัฒนากลวิธี  ในการพัฒนากำลังคนทางการพยาบาล โดยเน้นการเตรียมพยาบาลที่มีสมรรถนะในการให้บริการสุขภาพ ขั้นต้น และ ขั้นสูง ตามภารกิจการบริการสุขภาพของระบบสุขภาพใหม่ ทั้งในระบบการศึกษา และในระบบการอบรมต่อเนื่อง
 • </ul><ul>

 • การวิจัยและพัฒนาสมรรถนะการวิจัยด้านสุขภาพและการพยาบาลควบคู่ไปกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 • การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนทางการพยาบาลทั้งในระบบการศึกษาและในระบบการอบรมต่อเนื่อง
 • การวิจัยและพัฒนาแนวทางการประกันคุณภาพการบริการพยาบาลและตัวชี้วัด
 • </ul> ชุดโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัยทางการพยาบาล <ul>

 • ขอบเขตการวิจัย
 • การจัดการงานวิจัย
 • การใช้ผลงานวิจัย
 • การเผยแพร่ผลงานวิจัย
 • </ul><ul>

 • โจทย์วิจัย
 • การวิเคราะห์และสังเคราะห์ทิศทางงานวิจัยด้านสุขภาพและการพยาบาล
 • การวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยด้านสุขภาพและการพยาบาล
 • การวิจัยและพัฒนาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยในการจัดการงานวิจัย
 • </ul><h3 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">หลังจากรับนโยบายแล้ว   ทีมคณะกรรมการจะได้วางแผนพัฒนางานวิจัยในการประชุมครั้งต่อไปค่ะ</h3>

  หมายเลขบันทึก: 135348เขียนเมื่อ 5 ตุลาคม 2007 19:46 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 18:25 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


  ความเห็น (1)

  หลังจากนั้นเรามีการประชุมต่อเรื่อง

  การเขียนโครงการต่างๆ คือ โครงการอบรมกระบวนการวิจัย  โครงการเขียนบทความทางวิชาการและโครงการ EBP

  ฝากให้เลขาฯคุณพรนิภา ไปร่างแผนคร่าวๆเพื่อพิจารณาในการประชุมคราวหน้า

  เราหารือกันว่า...คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยน่าจะทำโครงการวิจัยเรื่องหนึ่ง..และเชิญชวนแผนกฯต่างๆเข้ามาร่วมโครงการฯ เป็น One research One department

  การบ้านที่คณะกรรมการแต่ละคนไปคิดว่า เราจะทำเรื่องอะไรดี....

  พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
  ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี