Business Growth

การเติบโตทางเศรษฐกิจมีผลอย่างไรกับการบริหาร

Business Growth กับ ทฤษฎีทั่วไป
                ความสามารถของการเจริญก้าวหน้า   ซึ่งสามารถทำได้หากเชื่อในความสามารถของตนเอง
การบริหารธุรกิจและการบริหารภาครัฐ  มีข้อจำกัดขึ้นอยู่กับแต่ละหน่วยงาน       ในการบริหารการบริหารธุรกิจจะมีความคล่องตัวมากกว่าการบริหารภาครัฐ  ซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่

การสร้างความเจริญเติบโตขององค์การและการพัฒนา
      การสร้างความเจริญเติบโตจะต้องมาจากพื้นฐานของลักษณะงานขององค์การ  เช่น  ในธุรกิจโรงแรมก็จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับแวดวงธุรกิจด้วยกัน  
      ส่วนการพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้านั้น  ก็เป็นการทำให้ก้าวหน้าในระดับที่สูงขึ้น  เช่น  มีการใช้เทคโนโลยี หรืออินเตอร์เน็ตในการติดต่อกับนักท่องเที่ยว  หรือการให้สิทธิในการตัดสินในในเรื่องที่จำเป็นแก่ลูกจ้าง
สามารถสรุปได้ว่า  การสร้างความเจริญเติบโตเป็นการบริหารอยู่ในระดับแนวราบ   ส่วนการพัฒนาองค์กรอยู่ในระดับแนวดิ่ง


ปัจจัยที่ใช้วัดการพัฒนาขององค์กร
                - ความทะเยอทะยาน   หากคนในองค์กรมีความทะเยอทะยาน  ก็จะทำให้องค์กรก้าวหน้าได้  อันเนื่องมาจากคนในองค์กรต้องการความสำเร็จ  ผลที่องค์กรได้รับคือ การพัฒนา
                - อำนาจ จะมีอิทธิพลกับองค์กร   องค์กรจะก้าวหน้าได้เพียงใดก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่ผู้บริหารจะให้กับคนในองค์กร
                - เทคโนโลยี   ความรู้  ความสามารถ  คนในองค์กรจะต้องมีความรู้  ความสามารถและมีเทคโนโลยีที่ช่วยในการดำเนินการ  เช่น  การใช้อินเตอร์เน็ต

องค์กรในแนวราบ และแนวดิ่ง
                องค์การในแนวราบมี 5 องค์ประกอบคือ
1.    การตลาด 
2.    เทคโนโลยี 
3.    องค์การ
4.    คน
5.    การเงิน
สิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยที่ทำให้องค์การเจริญเติบโต   ส่วนองค์กรในแนวดิ่งนั้นจะเพิ่มเรื่องคุณค่า, เป้าหมาย, วิสัยทัศน์ และคุณค่าที่ผู้บริหารให้กับคุณค่านั้น 

ปัจจัยเสริม 5 สิ่งที่จะทำให้องค์การก้าวหน้า
                1. การตลาด ซึ่งประกอบไปด้วย  ความสัมพันธ์กับลูกค้า , ความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กร   ซึ่งคนในองค์กรจะต้องมีความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของการตลาด  , การให้บริการลูกค้า , การโฆษณา
                2.ผลิตภัณฑ์และบริการ  องค์กรสามารถให้ผลิตภัณฑ์และบริการ  ทุกคนจะต้องมีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้  และพนักงานจะต้องมีทักษะทางการขาย และการบริการด้วย  รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ  ที่จะพัฒนามาใช้ให้องค์กรเจริญก้าวหน้า
                3. องค์กร  จะต้องประกอบไปด้วย โครงสร้าง , ระบบการบริหาร , นโยบาย , กระบวนการ , และกิจกรรมที่องค์กรดำเนินงาน  อำนาจต่างๆ รวมถึงการจัดสินใจ และการติดต่อสื่อสาร
                4. คน  จะต้องมีความรู้  ความสามารถ และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์การ  อยากจะให้องค์กรเจริญก้าวหน้า  องค์กรจะต้องตระหนักเสมอว่า   คนจะต้องก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์การ   นั่นคือจะต้องเพิ่มโอกาสให้กับคนเจริญก้าวหน้านั้นจะทำให้ผลที่ได้องค์กรก็จะเจริญก้าวหน้าตาม
                5. การคลัง  องค์กรจะต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องทางบัญชี , งบประมาณ , การบริหารการเงิน , การบริการเงินสดและสินเชื่อ  การควบคุมการซื้อขาย และการลงทุน

ที่มา Business: General Theory http://www.gurusoftware.com/GuruNet/KnowledgeBase/Business/GeneralTheory.htm

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รปศ.ความเห็น (0)