ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสมุนไพร

 ๒๕ ปี คณะเภสัชศาสตร์ และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาสุขภาพจากสมุนไพร ผู้อำนวยการโครงการ คือ รศ.ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย

เป้าหมาย เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและวิจัยด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้จาก http://pharm.kku.ac.th/thaiv/

ภาพ ศ.เกียรติคุณ กำจร มนูญปิจุ กำลังสอบถามความก้าวหน้าของศูนย์ฯ และ สอบถามถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ศูนย์ฯ จัดจำหน่าย

JJ