จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2549 แบ่งเป็นโครงการเดี่ยว จำนวน 47 โครงการ โครงการสหสาขา จำนวน 17 โครงการ