1. การงดการใช้สารเคมีในระดับหมู่บ้าน

2. การลดค่าใช้จ่าย