เพราะเป็น  คนชอบเขียน อาจเป็นเรื่องราวที่ไม่ใช่เชิงวิชาการนัก แต่อยากถ่ายทอดเก็บไว้ จึงอาศัยช่องทางนี้ บางเวลาข้อเขียนเราอาจมีประโยชน์ต่อผู้อื่น และสามารถบันทึกข้อคิด ความรู้ที่ได้จากที่ต่างๆ มาเก็บรวบรวมไว้ได้