จากการจัดโครงงานคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมพบว่า เด็กๆส่วนใหญ่เริ่มเข้าใจการทำโครงงานกันบ้างแล้ว     แต่การเชื่อมโยงเน้นให้เข้าใจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ครบ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข)  และคุณธรรมพื้นฐาน  8  ประการ   ควรมีการเพิ่มเติมให้มากขึ้น  ทั้งนี้เพื่อความสมบูรณ์ของการได้พัฒนาตนและปฏิบัติตนเป็นเยาวชนทำดีถวายในหลวง ตลอดจนมีส่วนร่วมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง 
          ดังนั้นขอทบทวนการบูรณาการโครงงานคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ครบ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข) ว่าพวกเราต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ในการปฏิบัติโครงงานคุณธรรมนอกเหนือจากได้ผลงานที่พวกหนูๆทำได้สำเร็จขณะทำโครงงานคุณธรรมสิ่งที่ต้องคำนึงถึงทุกครั้งที่ปฎิบัติคือ
วิเคราะห์ความพอประมาณว่า
         - นักเรียนสามารถวางแผนการจัดทำโครงงานให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดเป็นการพอประมาณกับเวลา
        -  นักเรียนได้สำรวจสภาพจริง  แบ่งงานและดำเนินการใช้จ่าย สำหรับการทำโครงงานประหยัดและมีประสิทธิภาพเป็นการพอประมาณกับสถานที่ กำลัง  แรงงาน  กำลังทรัพย์  และตามความสามารถของนักเรียน
         - ตรวจสอบความรู้ของตนเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก่อนที่จะสำรวจชุมชน เพื่อจัดทำโครงงาน
วิเคราะห์ความมีเหตุผลว่า
         - นักเรียนได้มีทักษะในการจัดทำโครงงาน ซึ่งเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และการเรียนรู้ด้วยตนเอง
        - นักเรียนเข้าใจสภาพปัญหาของชุมชน  เห็นแนวทางในการแก้ไข หรือพัฒนาชุมชน ที่สามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
วิเคราะห์การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีว่า
         - เกิดความรัก  และเข้าใจความผูกพันของคนในครอบครัว  ชุมชน  มีผู้ช่วยเหลือ
         - ตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการแก้ไข  และพัฒนาชุมชน ให้ยั่งยืน ซึ่งส่งผลให้ตนเองและครอบครัวมีความสุข
วิเคราะห์เงื่อนไขความรู้ว่า
         - วิธีการสำรวจปัญหา  และรู้ปัญหาของชุมชน
         - รู้วิธีการจัดทำโครงงานแก้ปัญหา
         - รู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
         - รู้และเข้าใจประโยชน์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
         - รู้แหล่งศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้
         - นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน
วิเคราะห์เงื่อนไขคุณธรรมว่า  หนูๆมีคุณธรรมต่อไปนี้มากน้อยเพียงไรลองประเมินตนเองซิ
                     1. ขยันหมั่นเพียร
                     2. ประหยัด
                     3. ซื่อสัตย์
                     4. อดทน
                     5. มีวินัย
                     6. สุภาพ
                     7. สะอาด
                     8. สามัคคี
                     9. มีน้ำใจ

                 ครูขอเป็นกำลังใจให้หนูประสบความสำเร็จในการทำโครงงานคุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะจ๊ะ ไม่เข้าใจตรงไหนถามกันได้นะ

                

                                                                                                               

                      สู้ๆสู้ๆนะ  คนดีคนเก่งของครูพรรณา