องค์กรเรียนรู้ได้หรือเปล่า เป็นชื่อสมุดบันทึกของมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) ที่จัดทำสำหรับเป็นของฝากกัลยาณมิตรในวาระขึ้นปีใหม่ มีรูปเล่มดังภาพ ดิฉันได้รับสมุดบันทึกเล่มนี้เมื่อเช้าวันที่ ๒๓ มกราคมนี้ จึงตีความ (เข้าข้างตนเอง) ว่าเราเป็นกัลยาณมิตรคนหนึ่งของ มสช.

ภายในเล่มแบ่งเป็น ๔ ส่วนคือส่วนที่หนึ่งเป็นรายงานประจำปี ส่วนที่สองเป็น Planner ๑๒ เดือนที่มีคำกล่าวดีๆ ของอาจารย์ประเวศ วะสี อยู่ด้วย ส่วนที่สามเป็นข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์สำคัญต่างๆ และส่วนที่สี่เป็นพื้นที่สำหรับการจดบันทึก

 

สมุดบันทึกเล่มนี้ออกแบบได้น่าสนใจมาก ทันทีที่ได้รับ ดิฉันรีบเปิดดูและสำรวจว่าภายในมีอะไรอยู่บ้าง แล้วตั้งใจอ่านส่วนที่เป็นรายงานประจำปี ซึ่ง นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ บอกว่าเป็น "รายงานประจำปีทางสติปัญญา" ที่ใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง ให้ผู้อ่านค้นหาว่า "องค์กรเรียนรู้ได้หรือเปล่า"

คุณหมอสมศักดิ์เล่าเรื่องอดีตตั้งแต่ก่อนการจัดตั้งคณะกรรมการระบาดวิทยาแห่งชาติเชื่อมโยงถึงปัจจุบัน หยิบยกบทเรียนจากการทำงานของ มสช. มาเล่า ๓ เรื่องคือการจัดประชุมประจำปีว่าด้วยการสร้างพลังความรู้ (Knowledge empowerment) การทำงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (คุณภาพชีวิต) และโครงการสร้างงานวิจัยจากงานประจำที่ มสช.ทำงานร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ถ้าใครรู้จักคุณหมอสมศักดิ์ ขณะอ่านจะรู้สึกเหมือนกำลังนั่งฟังคุณหมอสมศักดิ์เล่าอยู่เลย เนื้อหามีอยู่ครบทั้งส่วนที่เป็นความคิด ความเชื่อ การปฏิบัติ และผลของการปฏิบัติ

คุณหมอสมศักดิ์เขียนไว้ในท้ายของส่วนนำว่า "....ขอถือโอกาสแบ่งปันประสบการณ์และมุมมองผ่านการเล่าเรื่อง ดีกว่าการสรุปบทเรียนเป็นข้อๆ เพื่อที่กัลยาณมิตรจะได้ลองสรุปกันเอาเองว่าประสบการณ์เรื่องราวต่างๆ รวมทั้งมุมมองที่ผมจะเล่าให้ฟังนั้น ท่านได้ข้อสรุปหรือบทเรียนอะไรบ้างสำหรับตัวของท่านเอง"

คุณหมอสมศักดิ์เล่าเรื่องได้ดีมากๆ ทำให้เห็นว่าการได้มีโอกาสทบทวนประสบการณ์ จะทำให้รู้ว่าตนเองได้เรียนรู้อะไรจากการทำงานบ้าง เห็นภาพการเรียนรู้ของคนเราผ่านการทำงานต่างๆ เห็นตัวอย่างของการนำประสบการณ์ (tacit knowledge) ไปใช้ในการทำงานใหม่ (ให้ดีกว่าเดิม) ดิฉันยังไม่อยากตอบว่าองค์กรเรียนรู้ได้หรือเปล่า แต่ที่แน่ๆ คือดิฉันได้เรียนรู้วิธีการทำงานจากการอ่านรายงานในส่วนนี้ค่ะ

สมาชิกท่านใดสนใจอยากรู้เรื่องราวของมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ สามารถติดตามได้ที่ www.thainhf.org E-mail: [email protected] [email protected]างๆ ของคุณหมอสมศักดิ์ได้ที่ nhfsch.gotoknow.org

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๙