ผลการดำเนินงานของสมาคมคนตาบอด จว.พัทลุง ปี 2548


จะเห็นการพึ่งตนเอง และพยายามช่วยเหลือเพื่อน ไม่จำกัดเฉพาะกลุ่มคนตาบอดด้วยกันเท่านั้น

     สืบเนื่องจากการประชุมเพื่อ ลปรร. ระหว่างทีมงานจาก สวรส.ภาคใต้ มอ. กับสมาคมคนตาบอด จว.พัทลุง ณ ที่ทำการของสมาคมฯ 3/9 ถ.ดิสราสาครินทร์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2549 ที่ผ่านมา ลุงช่วง เรืองจันทร์ ในฐานะนายกสมาคมคนตาบอด จว.พัทลุง และเป็นประธานกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนล่าง ด้วย พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เล่าให้ฟัง และทำเป็นอกสารสรุปถึงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ซึ่งจะเห็นการพึ่งตนเอง และพยายามช่วยเหลือเพื่อน ไม่จำกัดเฉพาะกลุ่มคนตาบอดด้วยกันเท่านั้น ดังนี้

          1. วันที่ 3 มกราคม 2548 นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าอวยพรปีใหม่ ท่านผู้ว่าราชจังหวัดพัทลุง พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย สึนามิ เป็นเงิน 3,000 บาท

          2. วันที่ 4 มีนาคม 2548 มอบวุฒิบัตรโครงการนวดแผนไทย ให้กับคนตาบอดและสตรีผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองพัทลุง โดยคุณวาฑิต ไพศาลศิลป์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลเมืองพัทลุง

          3. วันที่ 4 เมษายน 2548 นำคนตาบอดไปบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพฯ ณ โรงพยาบาลพัทลุง

          4. วันที่ 6 - 7 เมษายน 2548 จัดงานสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำคนตาบอดในจังหวัดพัทลุง และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ณ โรงแรมลำปำรีสอร์ท

          5. วันที่ 2 พฤษภาคม 2548 เปิดโครงการฝึกอบรมทักษะการสร้างความคุ้นเคยกับ สภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (การใช้ไม้เท้าขาว)

          6. วันที่ 20 พฤษภาคม 2548 เปิดโครงการฝึกอบรมโครงการนวดแผนไทยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในจังหวัดพัทลุง ณ สมาคมคนตาบอดจังหวัดพัทลุง

          7. วันที่ 20 มิถุนายน 2548 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 3 ปี การก่อตั้งสมาคมฯ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายประจักษ์ สุวรรณภักดี ได้กรุณาทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนตั้งเป็นมูลนิธิเพื่อการศึกษาของเด็กตาบอดและลูกของคนตาบอดในจังหวัดพัทลุง

          8. วันที่ 4 สิงหาคม 2548 มอบวุฒิบัตรโครงการนวดแผนไทยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดและวุฒิบัตรการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (การใช้ไม้เท้าขาว) โดยคุณสุพัฒน์ มุลเมฆ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ณ สมาคมคนตาบอดจังหวัดพัทลุง ทั้ง 2 โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง 

          9. วันที่ 12 สิงหาคม 2548  ให้หมอนวดในสังกัดของสมาคมฯ นวดโดยเสด็จพระราชกุศล นำเงินรายได้มอบให้กับสมาคมฯ เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาเด็กกำพร้าในสถานศึกษาระดับประถม อำเภอละ 1 ทุนๆละ 1,000 บาท ได้เงินจำนวน 16,300 บาท

          10. วันที่ 22 - 31 สิงหาคม 2548 เปิดโครงการการทำดอกไม้จันท์และพวงหรีด ให้กับคนตาบอด ณ สมาคมคนตาบอดจังหวัดพัทลุง โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง

          11. วันที่ 2 กันยายน 2548 มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กกำพร้าในระดับประถมศึกษาในจังหวัดพัทลุง จำนวน 11 ทุน พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรวีชาชีพการทำดอกไม้จันท์ (และพวงหรีด) และพวงหรีดให้กับคนตาบอด โดยนางสาวดวงใจ ช บุญพัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ณ สมาคมคนตาบอดจังหวัดพัทลุง การมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากบุคคลภายนอกจำนวน  4 ราย คือ
                    นางศิริพร ปัญเอกวงค์ จำนวน 3 ทุน เป็นเงิน 3,000 บาท
                    คุณสมชาย ปัญเอกวงค์ จำนวน 2 ทุน เป็นเงิน 2,000 บาท
                    พล.ต.ต.ชัยรัตน์ วรรณโชติ จำนวน 2 ทุน เป็นเงิน 2,000 บาท
                    ผู้จัดการร้าน ดีเทคพัทลุง จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 1,000 บาท
          ยังมีเงินเหลืออีก 5,300 บาทส่งไปสมทบกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อนำขึ้นทูลเกล้า สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2548

          12. วันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2548 เปิดสอบมาตรฐานฝีมือแห่งชาติ สาขาการแพทย์แผนไทย (ประเภทนวดแผนไทย) ให้กับหมอนวดตาบอดสังกัดของสมาคมฯ โดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง เป็นผู้ดำเนินการ มีหมอนวดตาบอดผ่านการสอบจำนวน 19 คน

          13. วันที่ 6 ธันวาคม 2548 นำคนตาบอดไปบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2548

          14. วันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2548 รวม 3 วัน ได้นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ออกเยี่ยมคนตาบอดผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 85 ราย ไปไม่พบเนื่องจากเสียชีวิตก่อนหน้าแล้ว 2 ราย ย้ายที่อยู่ 8 ราย และเข้าไม่ถึงพื้นที่เนื่องจากสะพานขาด,น้ำท่วมสูง จำนวน 17 ราย โดยในวันที่ 23 ธันวาคม 2548 นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ออกเยี่ยมคนตาบอดผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ใน อ.ตะโหมด, อ.ปากพะยูน, อ.ป่าบอน และ อ.บางแก้ว วันที่ 24 ธันวาคม 2548 ออกเยี่ยม อ.ศรีนครินทร์ , อ.กงหรา , อ.เขาชัยสน และ อ.เมือง และวันที่ 25 ธันวาคม 2548 ออกเยี่ยม อ.ศรีบรรพต , อ.ควนขนุน และ อ.ป่าพะยอม
          ทั้งนี้สมาคมฯได้รับการสนับสนุนผ้าห่มจำนวน 100 ผืน จากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
          ได้รับการสนับสนุนเสื้อยืดจำนวน 72 ตัว จากคุณสมชาย ปัญเอกวงค์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
          ได้รับการสนับสนุนปลากระป๋อง จำนวน 3 ลัง  จาก บริษัทปุ้มปุ้ยปลายิ้ม
          ได้รับการสนับสนุนถุงยังชีพ จำนวน 110 ชุด จากสำนักงานเทศบาลเมืองพัทลุง
          ได้รับการสนับสนุนผ้าห่มนอน จำนวน 50 ผืน จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง

หมายเลขบันทึก: 13008เขียนเมื่อ 22 มกราคม 2006 18:16 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มีนาคม 2015 08:31 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)
ไมเท้าขาว ขอรายละเอียดมากกว่านี้หน่อย
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี