หน่วยประกันคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร จัด "โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเป็น CKO : Chief Knowledge Officer , KF : Knowledge Facilitator" รุ่นที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้าน QA ของหน่วยงานสายสนับสนุน (Non - Teaching) และผู้บริหารสำนักงานเลขานุการคณะ (Office KM) ในวันจันทร์ที่  6-7 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้ ณ ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ต

       ผมเห็นในร่าง กำหนดการกลุ่มคนที่ไปแล้ว เป็นกลุ่มคนคอเดียวกันทั้งสิ้น  โดยในส่วนของสำนักงานเลขานุการคณะ ได้แบ่งกลุ่มออกมาอย่างชัดเจน เป็นกลุ่มของ Office KM โดยหัวปลาคือ (KV)  ทำอย่างไรให้บรรลุภารกิจด้านการประกันคุณภาพ และภารกิจหลักของสำนักงานเลขานุการ เน้นที่องค์ประกอบที่ 10 ความสำเร็จในภารกิจหลักของสำนักงานเลขานุการคณะ งานนี้ผมคาดว่า เลขานุการคณะทุกที่ในมหาวิทยาลัยคงไม่พลาด เพราะว่าเวลามีการรวมกลุ่มกันแล้ว มักหาเวลาว่างค่อนข้างยาก ว่างไม่ตรงกัน แต่ละท่านมีภาระงานเยอะ การจัดครั้งนี้ต้องขอขอบคุณหน่วยประกันคุณภาพเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้โอกาสคนคอเดียวกันในสำนักงานเลขานุการคณะ มาเจอกันแบบ F2F นอกสถานที่ ผมเชื่อมั่นว่าจะได้ประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยเฉพาะสำนักเลขานุการคณะ หลาย ๆ แห่งมี Best Practice ที่น่าสนใจ และจะได้มีโอกาส ลปรร. กัน เพื่อส่งผลต่อไปในการทำกิจกรรมแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist) ระหว่างหน่วยงาน การจัดการความรู้เริ่มต้นจากความสำเร็จ เป็นการเรียนลัดจากผู้ที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการเสวนาภาษาออฟฟิศขึ้น โดยส่วนหนึ่ง ต้องการที่จะลปรร.กันระหว่างหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน

        เดิมกลุ่มเลขานุการคณะในมหาวิทยาลัย ไม่ค่อยได้มีโอกาสมารวมตัวกันเพื่อ ลปรร. โดยมากมักจะเจอกันในตอนประชุม หลังประชุมก็แยกย้ายกันไป ส่วนหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสทำกิจกรรม Office KM แล้วทำให้เกิดบรรยากาศ ลปรร. ที่ดีครับ การจัดการความรู้ผมเห็นด้วยกับแนวคิดของคุณหมอพิเชฐในเรื่อง 3 ธาร คือ ธารน้ำใจ ธารน้ำคำ และธารปัญญา จำเป็นที่จะต้องจัดการเรื่องความสัมพันธ์ของบุคลากรในหน่วยงานให้มีความเอื้ออาทร ความรัก ความจริงใจที่มีต่อกันให้ได้ก่อน ความรู้ที่ฝังลึกที่มีในตัวคน จึงจะเปิดเผยออกมาด้วยความบรรยากาศแบบเป็นกันเอง คือ ได้ KM ที่เป็นของจริง ส่วนใดที่ผมสามารถช่วยเหลือทางหน่วยประกันคุณภาพได้ ยินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่งครับ เพื่อคุณภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวร

         BAR (Before Action Review) : สัมมนาเชิงปฏิบัติการการเป็น CKO รุ่นที่ 2

         เป้าหมายที่คาดหวังก่อนเข้าร่วมสัมมนาฯ

  • แก่นความรู้ (Core competence) ด้านการประกันคุณภาพ และภารกิจหลักของสำนักงานเลขานุการคณะ ในองค์ประกอบที่ 10
  • บันไดแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Stair Diagram) ของสำนักงานเลขานุการคณะ ว่าหน่วยงานไหนเป็น Best Practice ในเรื่องใด
  • ได้กัลยาณมิตรในหน่วยงานสายสนับสนุนเพิ่มขี้น

         ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  • สามารถนำองค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลักของสำนักงานเลขานุการไปใช้ในการประเมินการประกันคุณภาพได้
  • ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพของสำนักงานเลขานุการอย่างยั่งยืน (หวังมากเกินไปหรือเปล่าไม่รู้)  

     NUKM Blog ช่วยสร้างวัฒนธรรมแห่งการ ลปรร. ให้กับคนในมน. เป็นอย่างดี การสร้างวัฒนธรรมในการเรียนรู้ จากพลังสร้างสรรค์ในทางบวกเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ และถ้าวันนี้หน่วยงานที่เป็น Best Parctice ในเรื่องใด นำมาแบ่งปันกันจากทาง Blog ก็ดี หรือ แบบ F2F เพื่อเรียนรู้เส้นทางแห่งความสำเร็จแล้ว แม้จะเป็นเพียงความสำเร็จแบบเล็ก ๆ ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดี มีกิจกรรมแบบเพื่อนช่วยเพื่อน จะช่วยให้เกิดพลังแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมน. และที่สำคัญจะได้สามารถนำความสำเร็จที่ได้รับไปต่อยอดและพัฒนาให้เจริญก้าหน้าต่อไปครับ

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ